รวมของเก่าเก็บ!! แนวข้อสอบ สตง บัญชี พร้อมเฉลย 2559 รวมข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สตง 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-07-24 at 7.11.55 PMรวมของเก่าเก็บ!! แนวข้อสอบ สตง บัญชี พร้อมเฉลย 2559 รวมข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สตง 2559
วันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) เตรียมสอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในปี 2559 สำหรับวันนี้เรามาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ รวมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502….

แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่ใช้รับรู้รายการและเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นคือ ?
ก. เกณฑ์คงค้าง
ข. เกณฑ์สินทรัพย์
ค. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ
ง. เกณฑ์หนี้สินหน่วยงาน

ข้อที่ 2. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS คือ ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระหว่างประเทศ
ค. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ อาเซียน
ง. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐโลก

ข้อที่ 3. ข้อใดคือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข. งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ
ค. มาตรฐานฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 ?
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิส่วนทุน
ง. งบประมาณแผ่นดิน

ข้อที่ 5. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ?
ก. เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของ หน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน มาตรฐานการบัญชี
ข. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างภายใต้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ค. เพื่อให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกหน่วยงานโดยเท่าเทียมกัน
ง. เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ งบการเงินซึ่ง ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานจัดทํารายงานที่มีการดัดแปลงตามความต้องการ

ข้อที่ 6. ตามมาตรฐานนี้เมื่อหน่วยงานใดมีการแก้ไขการนําเสนอหรือจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อใด ?
ก. ลักษณะของการจัดประเภทใหม่
ข. จำนวนเงินของแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทที่ถูกจัดประเภทใหม่
ค. เหตุผลในการจัดประเภทใหม่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. หากในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถจัดประเภทรายการของจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบใหม่ได้ หน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องเปิดเผยข้อมูลเหตุผลที่ไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่ของจํานวนดังกล่าวได้
ข. ต้องเปิดเผยข้อมูลลักษณะของรายการปรับปรุงหากมีการจัดประเภทรายการใหม่
ค. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. ไม่ว่าสินทรัพย์และหนี้สินจะนําเสนอไว้ด้วยวิธีใดก็ตามในการแสดงงบฐานะทางการเงิน หน่วยงานจะต้องเปิดเผยจํานวนท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหรือจ่ายชําระในระยะเวลาเกินกว่ากี่เดือน ?
ก. ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ข. ในระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ค. ในระยะเวลาเกินกว่า 24 เดือน
ง. ในระยะเวลาเกินกว่า 36 เดือน

ข้อที่ 9. หน่วยงานประเภทใดควรแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามลําดับสภาพคล่องของแต่ละรายการ ?
ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข. ธุรกิจพลังงาน
ค. โรงพยาบาลเอกชน
ง. ธุรกิจประกันภัย

ข้อที่ 10. หน่วยงานต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสินทรัพย์น้ั้นตรงกับเงื่อนไขตามข้อใด?
ก. คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายหรือใช้ภายในรอบระยะเวลาดําเนินงาน ตามปกติของหน่วยงาน
ข. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อค้า
ค. ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อใช้งาน
ง. คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการสอบบัญชีภาครัฐ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ข้อที่ 16. งบในข้อใดถือเป็น งบการเงิน พระราชบัญญัตินี้
ก. งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบประกอบ
ข. งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ค. งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบประกอบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. รัฐมนตรีว่ากระกระทรวงใด มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงพาณิชย์
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 18. ข้อใดถูกต้อง
A : กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสำนักงานกลางบัญชี
B : การจัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่  ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. A ถูก B ถูก                                                      ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก                                                      ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 19. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในกี่เดือนนับแต่วันเริ่ม ทำบัญชี
ก. 3 เดือน                                                             ข. 6 เดือน
ค. 9 เดือน                                                             ง. 12 เดือน

ข้อที่ 20. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลง บัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันปิดบัญชี
ก. 1 ปี                                                                    ข. 3 ปี
ค. 5 ปี                                                                    ง. 8 ปี

ข้อที่ 21. ข้อใดถูกต้อง เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจ โดยมิได้มีการชำระบัญชี
A : ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชี
B : สารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
ก. A ถูก B ถูก                                                      ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก                                                      ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 22. ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติดังข้อใด  ในการลงรายการในบัญชี
ก. ลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือคำแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้
ข. ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ
ค. เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23. ข้อใดคือ บทกำหนดโทษ ของ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ใด ที่ไม่จัดให้มีการทำบัญชีตามมาตรา 8
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 24. นายเอ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งปฏิบัติ การตามมาตรา 22 นายเอจะได้รับบทกำหนดโทษ ดังข้อใด
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข. ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25. นางสาวซีลงรายการเท็จ แก้ไข รายการในบัญชี เพื่อให้ผิดความเป็นจริง นางสาวซี จะได้รับบทกำหนดโทษ ดังข้อใด
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,