[ รวมข้อสอบเก่า! ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งอาสาพัฒนา อสพ. 2559 รวมแนวข้อสอบอาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

download (4)[ รวมข้อสอบเก่า! ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งอาสาพัฒนา อสพ. 2559 รวมแนวข้อสอบอาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน 2016
เปิดสอบกว่า 200 อัตราในปี 2559 สำหรับตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่กรมการพัฒนาชมชนได้เปิดรับสมัครครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ทางทีมงานเลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับการสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนี้ได้ลองนำไปฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ…

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 3. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 4. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 6. ในกรณีที่ อสพ. กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะถูกผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อใด ?
ก. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
ข. ปลดออก โดยไต่สวนก่อน
ค. ปลดออก โดยไม่ไต่สวนก่อน
ง. ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 7. อสพ. จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการพัฒนาชุมชนตามข้อใด ?
ก. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ข. วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกำหนดเวลาหนึ่งปี
ค. อสพ. มีสิทธิลากิจส่วนตัว ลาป่วย หรือลาคลอดบุตรได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ส่วนราชการ” ตาม พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ค. ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ง. ส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ อนุมัติ

ข้อที่ 2. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง ?
ก. การบริหารราชการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. การปฏิบัติราชการให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ข้อที่ 3. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า จัดเป็น ?
ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของตนเอง
ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ภารกิจใดของส่วนราชการมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขียนหนังสือถึงรัฐมนตรี เพื่อกำหนดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวิธีการของตนเอง
ค. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
ง. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ข้อที่ 5. ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ สำนักงบประมาณ และ ก.พ.ร. ต้องดำเนินการอย่างไร ?
ก. จัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณขึ้นมาใหม่
ข. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 15 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ค. ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทำตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ง. ไม่ต้องดำเนินการ

ข้อที่ 6. ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน ให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอกรมบัญชีกลาง
ค. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอ ก.พ.ร.
ง. ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

ข้อที่ 7. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,