[ ลับสุดๆ ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2016 (จัดหนัก!) แนวข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา 2559




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

download[ ลับสุดๆ ] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2016 (จัดหนัก!) แนวข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา 2559
กลับมาแจกกันอีกครั้งกับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน กับตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ชุมชน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ข. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ค. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ง. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน คนบางจำพวก กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน

ข้อที่ 2. ชุมชนตามระดับการพัฒนาแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. แบ่งออกเป็น3 ประเภท
ข. แบ่งออกเป็น4 ประเภท
ค. แบ่งออกเป็น5 ประเภท
ง. แบ่งออกเป็น6 ประเภท

ข้อที่ 3. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนเป็นลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง
ก. การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน > การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน > การศึกษาชุมชน > การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา
ข. การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา > การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน > การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน > การศึกษาชุมชน
ค. การศึกษาชุมชน > การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา > การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน > การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน
ง. การนำแผนและโครงการไปดำเนินงาน > การประเมินผลงานและการทบทวน > การศึกษาชุมชน > การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา > การจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชน

ข้อที่ 4. ข้อใดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑ – ๗ ที่ประชาชนในภาคเกษตรกรรมได้รับ
ก. ประชาชนในภาคเกษตรกรรมได้รับค่าตอบแทนสูงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้
ข. ประชาชนในภาคเกษตรกรรมไม่ค่อยพอใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้ จึงเกิดการประท้วงมากมาย
ค. การที่ผู้นำขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรมไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ง. การเมืองและราชการเป็นผู้ชี้นำภาคการเกษตร ซึ่งผู้ชี้นำทั้งหลายมักอายุสั้นและอยู่ในตำแหน่งในช่วงสั้น ๆ เพราะความไม่มั่นคงทางการเมือง

ข้อที่ 5. ข้อใดคือบทสรุปผลกระทบทางสังคม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑ – ๗ ที่ประเทศไทยได้รับ
ก. ประเทศไทยทันสมัยแต่ไม่พัฒนา
ข. ประเทศไทยไม่ทันสมัยและไม่พัฒนา
ค. ประเทศไทยทันสมัยและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ง. ประเทศไทยไม่ทันสมัยแต่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

ข้อที่ 6. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่อ่อนแอ
ก. ชุมชนมีสภาพรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ
ข. ชุมชนที่มีศักยภาพพึ่งตนเองได้ในระดับสูง
ค. ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ง. ชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

ข้อที่ 7. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง
ก. ชุมชนที่สูญเสียความเป็นปึกแผ่น
ข. ชุมชนที่พึ่งพิงภายนอกสูง ถูกปัจจัยภายนอกควบคุม
ค. ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ง. ชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

ข้อที่ 8. ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาวัยรุ่น ยาเสพติด และเด็กถูกทอดทิ้ง จัดเป็นลักษณะชุมชนแบบใด
ก. ลักษณะชุมชนที่สูญเสียความเป็นปึกแผ่น
ข. ลักษณะชุมชนที่พึ่งพิงภายนอกสูง ถูกปัจจัยภายนอกควบคุม
ค. ลักษณะชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย
ง. ลักษณะชุมชนที่ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง และขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนภายนอก

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights