[ลับ!] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2559-2560 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2559-05-20-at-7.49.52-PM[ลับ!] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2559-2560 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
กลับมาจัดชุดใหญ่! กับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบในปี 2559-2560 โดยหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 64 อัตรา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมเลยจัด ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 1] มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ…

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชทรัพยส่วนพระองค์ให้แก่หน่วยงานตามข้อใดเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่า ?
ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. กองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทกษ์ป่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?
ก. เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการปลูกป่า
ข. เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าภายในประเทศ
ค. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า
ง. เพื่อใช้ในการเยีบวยาผู้เสียชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมในการป้องกันรักษาป่า

ข้อที่ 3. ในกรณีสมาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท ?
ก. รายละ 5,000 บาท
ข. รายละ 50,000 บาท
ค. รายละ 500,000 บาท
ง. รายละ 5,000,000 บาท

ข้อที่ 4. ในกรณีสามาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท ?
ก. รายละ 10,000 บาท
ข. รายละ 100,000 บาท
ค. รายละ 1,000,000 บาท
ง. รายละ 10,000,000 บาท

ข้อที่ 5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
ข. กำหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ค. บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ?
ก. การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
ค. การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น
ง. การจัดให้องค์กรเอกชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติน โดยการควบคุมจากพนักงาน

ข้อที่ 7. หน่วยงานใดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ?
ก. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ข. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ค. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ง. สำนักอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 8. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า
ข. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ค. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
ง. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ข้อที่ 9. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ?
ก. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. สมควรปรับปรุงระเบียบเดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. กฎกระทรวงเดิมล้าหลัง
ง. กฎกระทรวงเดิมไม่รองรับการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 10. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ ตรวจยึดของกลางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ข. ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

ข้อที่ 11. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ให้ผู้รับมอบของกลางนําของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ใด ?
ก. โรงพัก
ข. สำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: ,