[ลับ] แนวข้อสอบ สตง บัญชี 2559 จัดชุดใหญ่ รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน[ลับ] แนวข้อสอบ สตง บัญชี 2559 จัดชุดใหญ่ รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พร้อมเฉลย)
ห่างหายจากการอัพเดทกันไปนาน วันนี้เรามาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) และนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2559 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) และความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ?
ก. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ข. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ค. ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กำหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อ……….?
ก. สภาผู้แทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
ข้อที่ 7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 8. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทำขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 9. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง คือยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 10. “สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ” เป็น……………..ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. วิสัยทัศน์ (Vision)
ข. พันธกิจ (Mission)
ค. ค่านิยมร่วม (Core Value)
ง. ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ข้อที่ 11. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ทั้งหมดกี่มิติ ?
ก. 3 มิติ
ข. 4 มิติ
ค. 5 มิติ
ง. 6 มิติ

ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ (Mission) ของแผนนี้ ?
ก. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อน าไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล
ค. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรธรรมาภิบาล ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ
ง. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข้อที่ 13. ข้อใดคือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) ของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข. การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
ค. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ง. การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights