ให้ 5 ดาว สำหรับแนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ชุดนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร ฟรี มาโหลด แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 pdf
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ให้ 5 ดาว สำหรับแนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ชุดนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร ฟรี มาโหลด pdf

หลังจากปล่อย แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ในเรื่องของ แนวข้อสอบกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ มาสักพัก พบว่า หลายๆ คอมเมนต์เข้ามาให้คะแนน 5 ดาว กันเลยทีเดียว สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทดลองทำ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ชุดนี้ บอกเลยว่าอย่ารอช้า เพราะท่านพลาดไม่ได้จริงๆ คะ มาโหลด แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 pdf กันเลยดีกว่า ท่านจะได้เข้ามาให้คะแนน 5 ดาว เช่นเดียวกับท่านอื่นๆ ยังไงหละคะ ไปพิสูจน์เองเลยคะ

 

11148_120322220505J3

 

ให้ 5 ดาว สำหรับแนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 พร้อมเฉลย ชุดนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร ฟรี มาโหลด แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 pdf

แนวข้อสอบกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
A : มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน
B : สมาคม หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 2. กฎหมายในข้อใด สามารถใช้จัดตั้งสมาคมที่จดทะเบียนได้
ก. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517
ข. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ค. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือหน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก. ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ข. ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร
ค. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. มูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.10) ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อที่ 5. เงินได้ข้อใด ที่มูลนิธิหรือสมาคมต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ก. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินได้ค่าวิชาชีพอิสระ
ข. เงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สินฯ เงินได้ค่าวิชาชีพอิสระ
ค. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินได้ประเภทค่าเช่าทรัพย์สินฯ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี
ก. ต้องเก็บรักษาบัญชีพิเศษดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่สำนักงานที่มีการจ่ายเงิน
ข. รวมยอดเป็นรายเดือน
ค. รวมจำนวนที่จ่ายเป็นประจำวัน
ง. ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งให้แก่ผู้รับเงิน

ข้อที่ 7. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้อง
ก. ภ.ง.ด.2 : นำส่งภาษีเป็นรายเดือน เช่น ค่านายหน้า ค่าบำเหน็จ
ข. ภ.ง.ด.1 ก : แสดงรายการสรุปการจ่ายเงินได้ จำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
ค. ภ.ง.ด.3 : นำส่งภาษีเป็นรายเดือน ประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง
ง. ภ.ง.ด.3 : นำส่งภาษีเป็นรายเดือน ประเภทค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล

ข้อที่ 8. ข้อใด คือรายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ก. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
ค. ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้จากสมาชิก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราภาษี
A : เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0
B : เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ตราสารตามประมวลรัษฎากร
ก. เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา
ข. ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน
ค. อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 เพิ่มเติม >>>>>

HOT! แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมสรรพากร 2559 เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , ,