ชนะใสๆ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 2559 ไม่เสียเวลา แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2559 ลองดิ แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลย 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ชนะใสๆ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 2559 ไม่เสียเวลา ลองดิพร้อมเฉลย

ชนะใสๆ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 2559 เหมาะมาก สำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบ เพราะเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่หลายๆ ท่านบ่นมาว่ายาก ทำไม่ค่อยได้กัน  เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาเริ่มทดสอบความรู้ความสามารถของท่าน ด้วย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2559 กันเลยดีกว่า ลองดิ แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลย 59 ไม่อยากให้พลาดเลยคะ สำหรับโอกาสดีๆ แบบนี้ ไปลุยกันเลยดีกว่า

 

Capture

 

ชนะใสๆ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 2559 ไม่เสียเวลา แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2559 ลองดิ แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลย 59

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. พระราชบัญญัติใดที่ประกาศให้ยกเลิก เมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกาศใช้
ก. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐
ค. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดมิใช่ศาลทหารชั้นต้น
ก. ศาลประจำหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 5. ข้อใดคืออำนาจของตุลาการนายเดียว

ก. ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา
ข. ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น
ค. ออกคำสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 7. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 10. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปี2559 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 59..

 

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรปี2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,