ชุดนี้ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 ดีมาก ตัวเก็ง แนวข้อสอบกรมที่ดิน 61 ทดลองทำ แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ชุดนี้ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 ดีมาก ตัวเก็ง ทดลองทำ นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี

เพราะเป็นตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน อัพเดตปี 2561 ที่เรียกได้ว่า ขอกันเข้ามาเยอะมาก ติดอันดับ 1 ใน 3 เลยก็ว่าได้ มาคะ มา ทดลองทำ แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี ชุดนี้ จะได้เป็นการประเมินความรู้ที่ท่านมีอยู่ได้ดีเลยหละคะ เรามาเริ่มศึกษา แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 เลยดีกว่า จะบอกว่ามันดีมาก ถ้าท่านไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสือเป็นกองๆ ตัวเก็ง แนวข้อสอบกรมที่ดิน 61 ที่กำลังมาแรงมากๆ

ชุดนี้ แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2561 ดีมาก ตัวเก็ง แนวข้อสอบกรมที่ดิน 61 ทดลองทำ แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมที่ดิน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. พระเจ้าอยู่หัวพระงองค์ใดทรงเป็นผู้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ?
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายสังกัดและเรียกชื่อของกรมที่ดิน ในสมัยรัตนโกสินทร์.ศก 120 ?
ก. กรมทะเบียนที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย
ข. กรมที่ดิน : กระทรวงเกษตราธิการ
ค. กรมที่ดินและโลหะกิจ : กระทรวงมหาดไทย
ง. กรมที่ดิน : กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมที่เป็นท่านคนแรก ?
ก. มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
ข. หลวงประมวลภูมิเทศ (เฮง วิริยะศิริ)
ค. นายอาร์. ดี. เครก
ง. พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถึงพันธกิจของกรมที่ดินได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด ?
ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ข. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน
ค. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ง. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่

ข้อที่ 5. ข้อใดบ่งบอกถึงค่านิยมกรมที่ดินได้ถูกต้อง ?
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ยึดมั่นจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
ข. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี ตรงต่อเวลา
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่
ง. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม

ข้อที่ 6. ภารกิจในข้อใดถือเป็นภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดินทั้งหมด ?
ก. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร การรังวัดและทำแผนที่
ข. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
ค. การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การควบคุมช่างรังวัดเอกชน
ง. การจดทะเบียนอาคารชุด การรังวัดและทำแผนที่

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ?
ก. อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ข. จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
ค. มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. การโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มีอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร ?
ก. รายละ 2,000 บาท
ข. รายละ 3,000 บาท
ค. รายละ 4,000 บาท
ง. รายละ 5,000 บาท

ข้อที่ 9. การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ทำการจัดสรรที่ดิน ?
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 15 วัน

ข้อที่ 10. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง ?
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อที่ 11. นายเอฟ ต้องชำระอัตราค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544 เท่าไร หากนายเอฟต้องการจัดสรรที่ดินเป็นที่ประกอบเกษตรกรรม จำนวน 10 ไร่ ?
ก. 100 บาท
ข. 250 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 2,500 บาท

ข้อที่ 12. ข้อใดถูกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ?
ก. ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200 บาท
ข. ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 20 บาท
ค. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 200 บาท
ง. ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2,000 บาท

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว ?
ก. คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่
ข. นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค. คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมได้
ง. ที่ดินที่คนต่างด้าวจะได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล

ข้อที่ 14. งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกในสมัยใด ?
ก. สมัยกรุงสุโขทัย
ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2561 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2561 ฟรี

 

* ***แนวข้อสอบกรมที่ดิน นายช่างรังวัด 2561 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,