( เน้นๆ ) แนวข้อสอบพนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) 2559 รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-06-26 at 7.04.35 PM( เน้นๆ ) แนวข้อสอบพนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) 2559 รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในปี 2559 มีตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) และตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจของการไฟฟ้านครหลวง ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6
ก. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
ข. รับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ กู้ยืมเงินหรือลงทุน
ค. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ก. กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
ข. ผู้ว่าการเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ค. ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง คือข้อใด
ก. จำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สูญออกจากบัญชี
ข. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
ค. กำหนดอัตราราคาขายพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการและความสะดวกต่าง ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ สิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้
ก. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าล้านบาท
ข. จัดตั้งบริษัทจำกัด
ค. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ง. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

ข้อที่ 5. ตามมาตรที่ 53 คณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานดังกล่าว ซึ่งจำเป็นจะต้องบรรจุโดยให้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ให้เสร็จภายในกี่วัน
ก. 30 วัน ข. 45 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อที่ 6. บุคคลในข้อใด คือ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
ก. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ข. พลเอกถนอม กิตติขจร
ค. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ง. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

แนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 2. วงจรอนุกรมมีตัวต้านทานค่าเท่ากัน 5 ตัว เกิดกำลังไฟฟ้ารวมในวงจร 10 วัตต์ ตัวต้านทานแต่ละตัวทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองเท่าใด
ก. 10 W ข. 50 W
ค. 5 W ง. 2 W

ข้อที่ 3. ตัวต้านทาน 5 ตัว ต่ออนุกรมกัน มีกระแส 2 แอมแปร์ไหลเข้าไปในตัวต้านทานตัวแรกและกระแสจะไหลเข้า-ออกจากตัวต้านทานที่ 2 จำนวนกี่แอมแปร์
ก. 2 A ข. 1 A
ค. 4 A ง. 0.4 A

ข้อที่ 4. ถ้าต้องการวัดกระแสที่ไหลออกจากตัวต้านทานที่ 3 ในวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 4 ตัวต่ออนุกรมกัน แอมมิเตอร์จะต้องต่อวัดอย่างไร
ก. ระหว่างตัวต้านทานที่ 2 และ 3 ข. ระหว่างตัวต้านทานที่ 3 และ 4
ค. ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่าย ง. ที่จุดใด ๆ ในวงจร

ข้อที่ 5. เมื่อตัวต้านทาน 3 ตัวต่ออนุกรมกันอยู่แล้วนำตัวต้านทานอีก 2 ตัว มาต่ออนุกรมเพิ่ม ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะเป็นอย่างไร
ก. ยังเท่าเดิม ข. เพิ่มขึ้น
ค. ลดลง ง. เพิ่มขึ้น 1/3 เท่า

ข้อที่ 6. เมื่อตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งใน 4 ตัวที่ต่ออนุกรมกันถูกนำออก (ไม่นำมาต่อใหม่) แล้วต่อวงจรที่จุดนั้นให้ครบวงจร จะทำให้กระแสในวงจรเป็นอย่างไร
ก. ลดลงตามจำนวนกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่ถูกนำออก ข. ลดลง 1/4 เท่า
ค. เพิ่มขึ้น 4 เท่า ง. เพิ่มขึ้น

ข้อที่ 7. กระแสไหลเข้าจุดต่อหนึ่งมี 2 สาขา สาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 5 แอมแปร์ และอีกสาขาหนึ่งกระแสไหลเข้า 3 แอมแปร์ กระแสรวมที่ไหลออกจากจุดต่อนั้นมีค่าเท่าใด
ก. 2 แอมแปร์ ข. ไม่ทราบค่า
ค.8 แอมแปร์ ง. มากกว่ากระแสทั้ง 2 สาขา

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,