[ เปิดกรุของเก่า ] แนวข้อสอบการรถไฟ 2559 ตำแหน่งพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2558-08-10-at-5.26.58-PM[ เปิดกรุของเก่า ] แนวข้อสอบการรถไฟ 2559 ตำแหน่งพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบหลายอัตราในปี 2559 ในตำแหน่งพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) และตำแหน่งอื่นๆ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจะนำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย [ชุด 2] รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับขบวนรถต่างๆในการรถไฟแห่งประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทย อัตราค่าโดยสาร และความรู้เกี่ยวกับตั๋วประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) และตำแหน่งอื่นๆ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย [ชุด 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร จากกรุงเทพไปยังจังหวัดสำคัญๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยมีระยะทางระหว่าง 151 – 600 กม. และหยุดเกือบทุกสถานีและป้ายหยุดรถคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)

ข้อที่ 2. ค่าธรรมเนียมขบวนรถด่วน (Express) คือเท่าไหร่ ?
ก. คนละ 150 บาท
ข. คนละ 190 บาท
ค. คนละ 200 บาท
ง. คนละ 250 บาท

ข้อที่ 3. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้นคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City)
ง. ขบวนรถรวม (Mixed)

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่เส้นทางที่จัดบริการของรถไฟขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion) ?
ก. กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ (หัวหิน) – กรุงเทพ
ข. กรุงเทพ – น้ำตก (กาญจนบุรี) – กรุงเทพ
ค. กรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
ง. กรุงเทพ – ลำพูน – กรุงเทพ

ข้อที่ 5. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กม.
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3

ข้อที่ 6. ขบวนรถที่มีรถสินค้าพ่วงไปด้วยเพื่อรับส่งสินค้าคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถรวม (Mixed)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถเร็ว (Rapid)

ข้อที่ 7. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีทางรถไฟทั้งหมดกี่กิโลเมตร ?
ก. 2,041 กม.
ข. 3,041 กม.
ค. 4,041 กม.
ง. 5,041 กม.

ข้อที่ 8. จังหวัดใดที่ทางรถไฟสายเหนือไม่วิ่งผ่าน ?
ก. จังหวัดลพบุรี
ข. จังหวัดนครสวรรค์
ค. จังหวัดเชียงราย
ง. จังหวัดลำปาง

ข้อที่ 9. ทางรถไฟสายใต้สถานีชุมทางเขาชุมทอง มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีใด ?
ก. สถานีนครศรีธรรมราช
ข. สถานีชุมทางหาดใหญ่
ค. สถานีปาดังเบซาร์
ง. สถานีบัตเตอร์เวิรธ์ (ปีนัง)

ข้อที่ 10. บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
ข. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
ค. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. หากยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วไปแล้ว ผู้ยื่นคำร้องและต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน ?
ก. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ข. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ค. ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ง. ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน

ข้อที่ 12. การติดต่อขอซื้อตั๋วพิเศษ Rail Pass ของการรถไฟฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อใด ?
ก. ต้องมีหนังสือเดินทางแสดง
ข. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 06 – 18 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
ค. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุดไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่สิบ
ง. ไม่สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน

ข้อที่ 13. ตั๋วยูโรเทรน เอ็กซพลอเรอร์พาสส์ของการรถไฟฯ มีไว้สำหรับบุคคลตามข้อใด ?
ก. พระสงฆ์
ข. แม่ชี
ค. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการ
ง. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการชาวต่างประเทศ

ข้อที่ 14. ตั๋วสัมภาระของของการรถไฟฯ มีอยู่กีประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

อ่านแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,