เพิ่งค้นเจอคะ! แนวข้อสอบปลัดอำเภอ (พนักงานปกครองปฏิบัติการ) เปิดสอบปี 2559 รวมของเก่า! แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 55-58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-06 at 11.19.44 AMเพิ่งค้นเจอคะ! แนวข้อสอบปลัดอำเภอ (พนักงานปกครองปฏิบัติการ) เปิดสอบปี 2559 รวมของเก่า! แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 55-58
หลังจากที่ กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)(วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 100 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2449 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบปลัดอำเภอ (พนักงานปกครองปฏิบัติการ) รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2555-2558 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2555-2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมการปกครอง ?
ก. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
ข. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
ค. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ง. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน

ข้อที่ 2. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน คือ……….ของกรมการปกครอง ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. แผนยุทธศาสตร์
ง. ค่านิยมองค์การ

ข้อที่ 3. ค่านิยมองค์การของกรมการปกครอง คือ ?
ก. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ข. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ค. พัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
ง. สืบสวน สอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง

ข้อที่ 4. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ?
ก. เสริมสร้างความสงบสุขและการอำนวยความเป็นธรรม
ข. เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
ค. พัฒนาการให้บริการ
ง. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ?
ก. สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย
ข. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. การอำนวยความเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชน

ข้อที่ 6. ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย ข้อใดคือตัวชี้วัดของเป้าประสงค์นี้ ?
ก. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ข. ระดับความสำเร็จของการตรวจติดตามป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
ค. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานอาวุธปืน กระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และวัตถุระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ระบบการให้บริการสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย จัดเป็นเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ในข้อใด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสงบสุขและการอำนวยความเป็นธรรม
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการ
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ?
ก. ส่งเสริมให้สังคมอยู่ดีมีสุข ดำรงความยั่งยืน
ข. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ค. ส่งเสริมบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน
ง. เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการประจำตำบล

ข้อที่ 9. จากเป้าประสงค์บุคลากรมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร ข้อใดคือกลยุทธ์ของโครงการจัดทำฐานข้อมูลกรอบอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน ?
ก. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ข. กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ค. กลยุทธ์พัฒนาระบบการสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในการทำงาน
ง. กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกที่ดีและความผูกพันต่อองค์กร

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลตามข้อใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ?
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ง. นายทะเบียน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ เจ้าบ้าน ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น
ข. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ค. ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ คัด และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร
ง. บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

ข้อที่ 3. การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลตามมาตรา 12 ต้องจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อใด ?
ก. ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา
ข. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ค. ข้อมูลการชำระหรือไม่ชำระภาษีอากร
ง. ข้อมูลรายได้

ข้อที่ 4. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านคือ ?
ก. ทะเบียนบ้านกลาง
ข. ทะเบียนคนตาย
ค. ทะเบียนคนเกิด
ง. ทะเบียนบ้าน

ข้อที่ 5. ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดเลขประจำตัวแก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน ?
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนท้องถิ่น
ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ง. ผู้อำนวยการทะเบียนจังหวัด

ข้อที่ 6. หากคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ค. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ง. ภายในหกสิบชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อที่ 7. ตามระเบียบนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตายหรือสูติบัตรและมรณบัตรจะถูกกำหนดโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนอำเภอ
ข. นายทะเบียนท้องถิ่น
ค. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ง. ผู้อำนวยการทะเบียนจังหวัด

ข้อที่ 8. หากผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด เจ้าบ้านต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. แจ้งคนหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ค. แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ง. แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ข้อที่ 9. หลังสร้างบ้านเสร็จ เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขประจำบ้าน ภายในกี่วันหลังจากสร้างบ้านเสร็จ ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ข. ภายในสามสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ค. ภายในหกสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

ข้อที่ 10. การจัดทำทะเบียนบ้านต้องเป็นไปตามระเบียบที่…………..กำหนด ?
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการทะเบียนอำเภอ
ค. ผู้อำนวยการทะเบียนจังหวัด
ง. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

อ่านแนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,