[แจกของใหม่ปี 58-59] รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA. ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบในปี 58-59 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กฟภ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-10-15 at 7.58.15 PM[แจกของใหม่ปี 58-59] รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA. ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบในปี 58-59 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กฟภ 59
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA. ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบในปี 58-59 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบ Personality Test แนวข้อสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอาทิตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี พนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานบัญชี และ พนักงานช่างเครื่องกล เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในปี 2558-2559 คะ….

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 357 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2558
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งงานหลัก
– วิศวกร (ทุกสาขาวิชา)
– นักปฏิบัติงานเทคนิค
– นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป.)
– นักบัญชี , นักระบบงานคอมพิวเตอร์
– นิติกร
– เศรษฐกร
– นักตรวจสอบภายใน
– พนักงานช่าง ( ทุกสาขา)
– พนักงานบัญชี
– พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งงานทั่วไป
– นักประชาสัมพันธ์
– นักการตรวจ
– บุคลากร
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักบริหารงานทั่วไป
– เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

สำหรับครั้งหน้าทางทีมงานจะทยอยอัพเดทตัวอย่าง
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควิศวกร (ทุกสาขาวิชา)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักปฏิบัติงานเทคนิค
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักบัญชี , นักระบบงานคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนิติกร
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานช่าง ( ทุกสาขา)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานบัญชี
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักการตรวจ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบุคลากร
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักบริหารงานทั่วไป
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ข้อที่ 1. นายจ้างต้องผูกป้ายห้ามสับสวิทช์พื้นสีแดงไว้ที่สวิทช์ หรือใช้กุญแจป้องกันการสับสวิทช์ไว้ ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า
ข. ในกรณีที่ใช้ลมที่มีกำลังดันสูงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า
ค. ในกรณีที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ฉนวน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้น หรือขัดขวางต่อการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น ยางไฟเบอร์ พลาสติก ฯลฯ
ข. หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติในการไหลของกระแส ไฟฟ้า หรือ วัสดุที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น เงิน ทองแดง ฯลฯ
ค. หมายถึงค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย หรือสายกับดิน หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นๆ อีกแห่งหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลท์
ง. หมายถึงอัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์

ข้อที่ 3. สายไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร จะต้องเป็นสายชนิดใด ? ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 4. สายชนิดใดที่ใช้เดินเฉพาะบนลูกถ้วย บนตุ้มพุกประกับ หรือร้อยในท่อเท่านั้น ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 5. ในการเดินสายบนพุกประกับภายในอาคารระยะระหว่างช่วงพุกประกับต้องไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. ไม่เกิน 1 เมตร 50 เซนติเมตร
ข. ไม่เกิน 1 เมตร 70 เซนติเมตร
ค. ไม่เกิน 1 เมตร 75 เซนติเมตร
ง. ไม่เกิน 2 เมตร

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเดินสายในท่อโลหะชนิดอ่อนตัว (Flexible Metal Conduit) ?
ก. ปลายท่อทุกแห่งที่มีการตัดและทำเกลียว ไม่ต้องลบคมภายใน
ข. ให้ใช้ท่อ-และส่วนประกอบชนิดที่ใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีผิวภายในเรียบ และผลิตจากโลหะที่ไม่ผุกร่อนได้ง่าย หรือมีการป้องกันการผุกร่อนที่เหมาะสม
ค. ห้ามใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1.27 เซนติเมตร เว้นแต่ท่อที่ใช้สำหรับร้อยสายอ่อนที่มีพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไม่เกิน 6 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 2 เมตร ในกรณีที่ใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือท่อที่เป็นส่วนประกอบของดวงโคมอาจใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เล็กกว่า 0.95 เซนติเมตรได้
ง. ห้ามเดินท่อในบริเวณที่ท่ออาจถูกกระทบกระแทกได้ง่าย ในดิน หรือที่พื้น หรือในบริเวณที่เปียกชื้น หรือภายในห้องแบตเตอรี่ หรือห้องที่มีไอของกรดหรือด่าง

ข้อที่ 7. ในการเดินสาย Rigid Non-metallic Conduit จะต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. การต่อรางเดินสาย ต้องต่อให้ยึดกันเองอย่างมั่นคง และห้ามติดตั้งรางเดินสายในบริเวณที่อาจมีการกระทบกระแทกได้โดยง่าย
ข. ห้ามวางสายในรางเดินสายเกินกว่า 30 เส้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าใด และผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของสายรวมเปลือกนอก ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่หน้าตัดภายในของรางเดินสายเว้นแต่
ค. รางเดินสายเป็นรางที่ทำด้วยโลหะ มีพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมและเป็นชนิดที่ใช้สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ผลิตจากโลหะที่ผุกร่อนได้ง่ายหรือมีการป้องกันการผุกร่อนที่เหมาะสม ถ้าใช้ภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันนํ้าได้
ง. ห้ามเดินท่อพลาสติกในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าอุณหภูมิใช้งานของท่อนั้น

ข้อที่ 8. Liquidtight Flexible Metal Conduit คือ ?
ก. การเดินสายในท่อที่ไม่ใช่โลหะ
ข. การเดินสายในรางเดินสาย
ค. การเดินสายนอกอาคาร
ง. การเดินสายในท่อโลหะชนิดอ่อนตัวได้แบบกันนํ้า

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเดินสายในท่อโลหะอย่างหนา (Rigid Metal Conduit) ?
ก. ให้ใช้ท่อและส่วนประกอบ ต้องเป็นชนิดใช้สำหรับเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีผิวภายในเรียบและผลิตจากโลหะที่ไม่ผุกร่อนได้ง่าย หรือมีการป้องกันการผุกร่อนที่เหมาะสม
ข. ห้ามใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1.27 เซนติเมตร
ค. ทุกแห่งที่มี สวิตซ์ เต้าเสียบ จุดต่อสายออก จุดดึงสายร้อยท่อ และการต่อสาย ต้องใช้กล่องที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สายไฟฟ้าที่ใช้เดินในสถานที่ประกอบการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ?
ก. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส
ข. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 75 องศาเซลเซียส
ค. บริเวณเดินสายอุณหภูมิไม่เกิน 75 องศาเซลเซียส ให้ใช้สายที่ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 85 องศาเซลเซียส
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. สายไฟฟ้าที่ใช้เดินสายใต้ดิน ต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดใด ?
ก. เป็นสายไฟฟ้าชนิดเปลือย ต้องเป็นสายทองแดงหรือสายอลูมิเนียม
ข. เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มสองชั้นและมีเปลือกนอกกันความชื้นได้ไม่ผุกร่อนง่าย
ง. เป็นสายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุ้มชั้นเดียว

ข้อที่ 12. ลูกจ้างไม่สามารถสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกนํ้าหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงานขณะมีไฟฟ้า (Hot Line) ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่ากี่โวลท์ ?
ก. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 20 โวลท์
ข. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 50 โวลท์
ค. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 110 โวลท์
ง. ยกเว้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 220 โวลท์

ข้อที่ 13. ระยะห่างตํ่าสุดในการปฏิบัติงานสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับระดับแรงดันไฟฟ้าจากสายถึงสายในระยะ 700 ถึง 765 (กิโลโวลท์) คือเท่าไหร่ ?
ก. ระยะ1.55 เมตร
ข. ระยะ2.15เมตร
ค. ระยะ3.35เมตร
ง. ระยะ4.60เมตร

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>>>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,