แจกใหญ่!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย 2559 รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-20 at 6.02.28 PMแจกใหญ่!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย 2559 รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 2559
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมสอบปี 2559 มีเนื้อหาของวัตถุประสงค์ ธ.ก.ส. วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมองค์กร (Core Value) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปีบัญชี 2555-2559 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมของ ธ.ก.ส. เป็นต้น เหมาะกับผู้กำลังศึกษาข้อมูลและกำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกตำแหน่งในปี 2559 คะ…

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2510
ค. พ.ศ. 2511 ง. พ.ศ. 2512

2. ในช่วงปรับบทบาท สู่ธนาคารพัฒนาชนบท ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง
ก. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร
ข. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ
ค. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน-จัดตั้งสถาบันเกษตรกร
ง. ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2530-2539) : มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ

3. ในทศวรรษใด ของ ธ.ก.ส. ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท
ก. ทศวรรษที่ 3 ข. ทศวรรษที่ 4
ค. ทศวรรษที่ 5 ง. ทศวรรษที่ 6

4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของ ธ.ก.ส.
ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ข. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ค. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของแม่บ้าน
ง. ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการ

5. กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. 2539 ข. 2540
ค. 2541 ง. 2542

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test)

จงหาลำดับถัดไปของชุดเลขต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 30 นาที
ข้อ 1 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17
ค. -18
ง. -19

ข้อ 2 . 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13
ข. 14
ค. 74
ง. -74

ข้อ 3 . -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497
ง. -885

ข้อ 4 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998
ง. -2013

ข้อ 5 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393
ค. 394
ง. -394

ข้อ 6 . -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อ 7 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898
ค. -15,233
ง. -17,433

ข้อ 8 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

ข้อ 9 . -555 -555 -555 -538 -231…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -21
ข. -22
ค. -23
ง. -24

ข้อ 10 . 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

อ่านแนวข้อสอบเก่า ธ.ก.ส.เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,