((แชร์ข้อสอบเก่า ปี 57)) แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายอํานวยการ 2559 เพิ่มเติมข้อสอบสายอํานวยการ สอบปี 2558-2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-27 at 5.37.40 PM((แชร์ข้อสอบเก่า ปี 57)) แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายอํานวยการ 2559 เพิ่มเติมข้อสอบสายอํานวยการ สอบปี 2558-2559
รวบรวมจากปี 2557 และเมื่อต้นปี 2558 กับตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบสายอำนวยการในปี 2558-2559 วันนี้มาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน [ชุดที่2] เพิ่มเติมจากเมื่อวานในชุดที่ 1 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อสำนักงาน อาทิ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (word processor) ซอฟต์แวร์ตารางงาน (spreadsheet) ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน รวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการในปี 2558-2559…..

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน [ชุดที่2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้คำนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชัดเจนที่สุด
1. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
3. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
4. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)
3. I Phone
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน จัดเป็นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านใด
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส
2. เทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ

ข้อที่ 4. Information Technology Support Systems หรือเรียกโดยย่อว่า (IT Support Systems) คือ
1. ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือข้อดีของManagement Information Systems หรือ (MIS)
1. สนับสนุนการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนการป้องกันความปลอดภัย ในระบบเครือขายในองค์กร
3. สนับสนุนการขาย
4. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ข้อที่ 6. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร
1. เอาเอกสารไปเก็บในฮาร์ดดิสก์
2. สร้างเอกสารใหม่ใช้
3. เอาข้อมูลมาแก้ไข
4. เปิดเอกสารหน้าใหม่

ข้อที่ 7. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร
1. BMP
2. JPEG
3. TXT
4. DOC

ข้อที่ 8. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกต้อง
1. ระบายข้อมูล – คำสั่งคัดลอก – คำสั่งวาง
2. คำสั่งวาง – ระบายข้อมูล – คำสั่งคัดลอก
3. ระบายข้อมูล – คำสั่งวาง – คำสั่งคัดลอก
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 9. การย้ายกับการคัดลอกแตกต่างกันอย่างไร
1. วิธีการทำงาน
2. คำสั่งที่ใช้
3. วัตถุประสงค์การทำงาน
4. ผลลัพธ์

ข้อที่ 10. การแทนที่ข้อมูลจะเกิดผลดีที่สุดเมื่อ
1. มีข้อมูลมาก ๆ
2. มีข้อมูลน้อย
3. มีคำซ้ำกันมาก
4. พิมพ์คำถูกต้องตามพจนานุกรม

ข้อที่ 11. เมื่อพบคำว่าค้นหาแล้ว มีตัวเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ปฏิบัติอย่างไร
1. คลิกปุ่มตกลง
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา
3. ใช้เมาส์คลิกที่คลิกว่าขึ้น
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 12. ถ้าการพิมพ์ผิดพลาด ควรแก้ไขอย่างไร
1. ปิดเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ใหม่
2. สั่งพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง
3. จัดการที่ Print Manager
4. บันทึกข้อมูลแล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่

ข้อที่ 13. ควรเลือกคำสั่งใด เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลหลาย ๆ ชุด
1. Copy
2. Page
3. Ruler
4. Full Screen

ข้อที่ 14. การทำตัวเอน ใช้คำสั่งใด
1. Ctrl + B
2. Ctrl + I
3. Ctrl + U
4. Ctrl + O

ข้อที่ 15. การแต่งเส้นขอบและการแรเงา เลือกที่คำสั่งใดต่อไปนี้
1. รูปแบบ
2. มุมมอง
3. แก้ไข
4. เครื่องมือ

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , ,