อีกชุด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2560 ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ที่น่าสนใจ แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี ด่วนๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อีกชุด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2560 ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ที่น่าสนใจ นายช่างรังวัด ฟรี ด่วนๆ

อีกชุด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2560 ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ที่น่าสนใจมาฝากนะคะ ขอยกเอาตัวอย่างแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด มาฝากนะคะ แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี ด่วนๆ เอาหละคะ เรามาดู แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี ด่วนๆ ชุดนี้เลยดีกว่า พลาดไปเสียดายแย่ๆ เลยหละคะ ไปดูรายละเอียด แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 กันเลยคะ

 

Screen-Shot-2559-05-31-at-5.21.28-PM-6

อีกชุด แนวข้อสอบกรมที่ดิน 2560 ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ที่น่าสนใจ แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี ด่วนๆ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ?
ก. ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน
ข. ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน
ค. เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ?
ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับแต่งตั้งอีกได้
ค. กรณีครบตามวาระ แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี

ข้อที่ 3. ข้อใดผิด เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ?
ก. มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นนายทะเบียน
ข. จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนขึ้นในกรมที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้บังคับบัญชา
ง. ไม่มีข้อใดผิด

ข้อที่ 4. บุคคลใด สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนได้ ?
ก. นายเอ มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์
ข. นางบี เป็นข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำ
ค. นางสาวซี เคยถูกปลดออก เพราะลาป่วยบ่อยครั้ง
ง. นายดี เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับช่างรังวัดเอกชน ?
ก. การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลภายใน 60 วันนับแต่วันยื่นคำขอที่มีรายละเอียดถูกต้อง
ข. บัตรประจำตัวของช่างรังวัดเอกชนชำรุด สามารถยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือคำขอออกบัตรประจำตัวใหม่ต่อนายทะเบียนได้
ค. ห้ามมิให้ช่างรังวัดเอกชนเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ ?
ก. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ค. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 7. กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนไม่ชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าไร ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ?
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 20
ง. ร้อยละ 25

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรังวัด ของผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนได้ถูกต้อง ?
ก. ทำสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดินเป็นหนังสือโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด
ข. ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัด
ค. ในกรณีที่ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการรังวัดด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีช่างรังวัดเอกชนที่อยู่ในสังกัดตรวจสอบและลงชื่อรับรองผลการรังวัด
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542
ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ?
ก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายอำเภอ
ง. อธิบดีกรมที่ดิน

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ “ค่าใช้จ่าย” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างคนงาน
ข. เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คนงานที่เจ้าหน้าที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
ค. ค่าป่วยการ เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการรังวัด เช่น
ค่าลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อที่ 11. จากบัญชีค่าใช้จ่ายสําหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยก แบบ ก. หากต้องการวัดที่ดินจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ ต้องใช้เวลาในการวัดทั้งหมดกี่วัน ?
ก. 1 วัน
ข. 2 วัน
ค. 3 วัน
ง. 4 วัน

ข้อที่ 12. แต่ละจังหวัดจะต้องออกประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ?
ก. 15 วัน
ข. 30วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด ?
ก. สวนผลไม้ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ข. เมืองพัทยา ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ง. สวนผักกาดแดง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข้อที่ 14. ข้อใดคือหลักเกณฑ์การการเพิ่มวันทำการรังวัด ?
ก. สวนปาล์ม ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ข. จังหวัดสระบุรี ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ค. กรณีการรังวัดต้องคำนวณไม่จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน
ง. สวนเฟื่องฟ้า ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ข้อที่ 15. ตามระเบียบนี้ข้อใดถูกต้อง ?
A : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ คิดเวลาทำการ 1 วัน
B : จำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ คิดเวลาทำการ 2 วัน
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. ผิด ถูก B ผิด

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี

 

* เฉลยของแนวข้อสอบนายช่างรังวัด กรมที่ดิน 2560 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights