ส่งท้ายปี58 ด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี ให้ แนวข้อสอบกรมศุลกากร เป็นของขวัญ แก่คนที่คุณรักด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ส่งท้ายปี58 ด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี  2558 ให้เป็นของขวัญ แก่คนที่คุณรักด้วย

สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียดเลยคะ ส่ง ท้ายปี58 ด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี โดยวันนี้คัดเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร มาฝากส่งท้ายปี58 กันคะ หากท่านที่ยัง ไม่ทราบว่าปีใหม่ 2559 นี้จะมอบอะไรให้เป็นของขวัญ เราขอแนะนำ ให้ แนวข้อสอบกรมศุลกากร เป็นของขวัญ แก่คนที่คุณรักคะ ด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากร 25585


ส่งท้ายปี58 ด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากรฟรี ให้ แนวข้อสอบกรมศุลกากร เป็นของขวัญ แก่คนที่คุณรักด้วย แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2558

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South – East Asian Nations and the People’s Republic of China คือ
ก. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีไทย – จีน
ข. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน
ค. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีไทย – อาเซียน
ง. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน – ญี่ปุ่น

2. ราคา F.O.B ซึ่งย่อมาจากคำว่า Free on Board มีวิธีคิดอย่างไร
ก. F.O.B ณ จุดผลิต (F.O.B. Point of Production) คิด ณ จุดผลิต เป็นราคาขายที่จะขายกัน ณ จุด ผลิต ค่าขนส่งจากจุดผลิต ไปยังปลายทางผู้ซื้อนั้นผู้ซื้อต้องออกเองทั้งหมด
ข. F.O.B ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ (F.O.B. Point of Buyer’s Location)คิด ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ เป็นราคาขายที่ขาย ณ ที่ตั้งผู้ซื้อ ผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งจากแหล่งผลิต จนถึงแหล่งที่ตั้งผู้ซื้อ ประเภทนี้จึงสูงกว่า F.O.B ณ จุดผลิตซึ่งคำว่าที่ตั้งผู้ซื้อ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

3. ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2555 สินค้านำเข้าส่งออกในข้อใดไม่ต้องเสียอากร
ก. โคสำหรับทำพันธุ ข. พัดลม
ค. ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ง. เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ

4. คำว่า “ราคาศุลกากร” ในกรณีส่งของออก หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด
ข. หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ

5. คำว่า “ราคาศุลกากร” ในกรณีนำของเข้า หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด
ข. หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ

6. ตามพระราชบัญญัติศุลกากร กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรประกอบไปด้วย บุคคลใดบ้าง
ก. ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และ อธิบดีกรมสรรพสามิต
ข. ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี กรมสรรพสามิต และ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี กรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ง. ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี กรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

7. ตามพระราชบัญญัติศุลกากร กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอำนาจดำเนินการใด
ก. กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร
ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ

8. ตามพระราชบัญญัติศุลกากร อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ข. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใด กับของที่นำเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

9. ตามกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ได้กำหนดลักษณะการที่ให้กระทํา ในเขตศุลกากรไว้อย่างไร
ก. นําของเข้า
ข. ส่งของออก
ค. ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรม ศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ

10. สนามบินใดเป็นสนามบินศุลกากร
ก. สนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข. สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค. สนามบินระนอง จังหวัดระนอง
ง. ถูกทุกข้อ


 

 

อ่านแนวข้อสอบกรมศุลกากร สำหรับสอบปี 2558 เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมศุลกากร 2558 เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมศุลกากร สำหรับสอบปี 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,