โหลดฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เฉพาะร้อยคนแรก รับ แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 ไปอ่าน แนวข้อสอบ กทม ภาค ก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เฉพาะร้อยคนแรก รับไปอ่าน ภาค ก

โหลดฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 วันนี้ขอยกเอา ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาฝากหน่อยละกัน วันนี้ให้สิทธิ์พิเศษ เฉพาะร้อยคนแรก รับ แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 ไปอ่านแบบฟรีๆ มาเร็ว มาทันได้รับพร้อมเฉลยเลยหละคะ เพราะเราทราบดีว่า แนวข้อสอบ กทม  ภาค ก สำหรับสอบ ปี2559 อาจเป็นตัวช่วยให้คุณได้ ไม่มากก็น้อย อย่ามัวรอช้า ไปอ่านรายละเอียดกันเลย

 

download1

โหลดฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เฉพาะร้อยคนแรก รับ แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 ไปอ่าน แนวข้อสอบ กทม ภาค ก

ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อ 1. บุคคลในข้อใดคือข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ก. นางเอ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ข. นายบี เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ค. นางสาวซี เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 2. บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติทั่วไป ที่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครได้
ก. นายเอ อายุสิบเก้าปี
ข. นางบี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
ค. นางซี มีสัญชาติลาว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 3. ข้อใดถูกต้อง
A : บำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
B : เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อ 4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุ
ข. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ค. ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อ 5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ได้ถูกต้อง
A : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
B : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำ นาญการพิเศษให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อ 6. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ก. นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ข. ตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ค. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 7. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้นั้นมี สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อ 8. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน กี่วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ก. 60 วัน ข. 90 วัน
ค. 100 วัน ง. 120 วัน

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายในกี่วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน

ข้อ 10. บุคคลในข้อใด ไม่ถือเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ก. นายเอ เป็นลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ข. นางสาวบี เป็นนักศึกษาฝึกงานกรุงเทพมหานคร
ค. นางซี เป็นพนักงานกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เพิ่มเติม

 

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,