เปิดให้โหลด แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย จัดเน้นๆ ไปเลย อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เปิดให้โหลด แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย 2560จัดเน้นๆ ไปเลย อีกชุด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันนี้เราเปิดให้โหลด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ข้อมูลแน่นๆ จัดเน้นๆ ไปเลย อย่ามัวรอช้า อยากลดเวลาอ่านหนังสือสอบ กรมศุลกากร 2560 ลง ไม่ควรพลาดชุดนี้จริงๆ คะ ไปดูกันเลย อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวันนี้ขอยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เนื่องจากออกสอบบ่อยๆ

5

เปิดให้โหลด แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย จัดเน้นๆ ไปเลย อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ไว้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ข. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = -) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ค. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ และรายจ่าย (หรือ debit = – ) ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่างประเทศในรอบ 1 ปี
ง. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของประเทศผู้ส่งออก

ข้อที่ 2. ข้อใดคือดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ?
ก. จํานวนไม่ประจักษ์หรือค่าคลาดเคลื่อนสุทธิ
ข. บัญชีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน
ค. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. สนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศเป็นฉบับแรกของไทยคือ ?
ก. สนธิสัญญาแสตนฟอร์ดกับสหรัฐฯ
ข. สนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ
ค. สนธิสัญญาเบอร์นิ่งกับประเทศเยอรมัน
ง. สนธิสัญญาเยอร์นี่กับประเทศสเปน

ข้อที่ 4. กิจการภาษี หรือการศุลกากร ในสมัยสุโขทัย มีชื่อเรียกว่าอะไร ?
ก. จกอบ
ข. ส่วย
ค. ภาษีส่วย
ง. ขนอน

ข้อที่ 5. ศุลกสถาน (Customs House) หรือที่ทําการศุลกากร เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6

ข้อที่ 6. ข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ?
ก. การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันสําปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ข. ความชํานาญเป็นพิเศษ (Specialization) การผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความ ชํานาญ
ค. ปัจจัยการผลิตเอื้ออํานวย (Factors Endowment) แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของการค้าระหว่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ
ข. การประมูลสินค้า ทรัพยากร ระหว่างประเทศ
ค. การนําสินค้าจากภายนอกประเทศ เข้ามาภายในประเทศ
ง. การนําสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ

ข้อที่ 8. แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศติดต่อกันมาโดยตลอด แต่ดุลการชําระเงิน ของไทยเกินดุลทุกปี ข้อใดคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดุลชําระเงินของประเทศไทยเกินดุลทุกปี ?
ก. มีการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมาก
ข. มีคนไทยลงทุนภายในประเทศเป็นจํานวนมาก
ค. มีการระดมทุนจากภาคเอกชน ภายในประเทสเป็นจํานวนมาก
ง. ประเทศไทยมีเงินเข้าจากธุรกิจของคนไทย ในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

ข้อที่ 9. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด ?
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)

ข้อที่ 10. (Free Trade Area: FTA) ฉบับแรกที่ไทยจัดทําคือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีใด ?
ก. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2535
ข. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2536
ค. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2537
ง. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2538

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,