อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดให้โหลด แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย จัดเน้นๆ ไปเลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดให้โหลด ฟรี พร้อมเฉลย จัดเน้นๆ ไปเลย

อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยวันนี้ขอยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ มาให้ดูเป็นตัวอย่าง เนื่องจากออกสอบบ่อยๆ วันนี้เราเปิดให้โหลด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ข้อมูลแน่นๆ จัดเน้นๆ ไปเลย อย่ามัวรอช้า อยากลดเวลาอ่านหนังสือสอบ กรมศุลกากร 2560 ลง ไม่ควรพลาดชุดนี้จริงๆ คะ ไปดูกันเลย

5

อีกชุด แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดให้โหลด แนวข้อสอบ กรมศุลกากร ฟรี พร้อมเฉลย จัดเน้นๆ ไปเลย

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ?
ก. การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันสําปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ข. ความชํานาญเป็นพิเศษ (Specialization) การผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความ ชํานาญ
ค. ปัจจัยการผลิตเอื้ออํานวย (Factors Endowment) แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของการค้าระหว่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ
ข. การประมูลสินค้า ทรัพยากร ระหว่างประเทศ
ค. การนําสินค้าจากภายนอกประเทศ เข้ามาภายในประเทศ
ง. การนําสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ

ข้อที่ 3. แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศติดต่อกันมาโดยตลอด แต่ดุลการชําระเงิน ของไทยเกินดุลทุกปี ข้อใดคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดุลชําระเงินของประเทศไทยเกินดุลทุกปี ?
ก. มีการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมาก
ข. มีคนไทยลงทุนภายในประเทศเป็นจํานวนมาก
ค. มีการระดมทุนจากภาคเอกชน ภายในประเทสเป็นจํานวนมาก
ง. ประเทศไทยมีเงินเข้าจากธุรกิจของคนไทย ในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

ข้อที่ 4. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด ?
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)

ข้อที่ 5. (Free Trade Area: FTA) ฉบับแรกที่ไทยจัดทําคือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีใด ?
ก. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2535
ข. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2536
ค. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2537
ง. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2538

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ไว้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ข. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = -) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ค. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ และรายจ่าย (หรือ debit = – ) ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่างประเทศในรอบ 1 ปี
ง. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของประเทศผู้ส่งออก

ข้อที่ 7. ข้อใดคือดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ?
ก. จํานวนไม่ประจักษ์หรือค่าคลาดเคลื่อนสุทธิ
ข. บัญชีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน
ค. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. สนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศเป็นฉบับแรกของไทยคือ ?
ก. สนธิสัญญาแสตนฟอร์ดกับสหรัฐฯ
ข. สนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ
ค. สนธิสัญญาเบอร์นิ่งกับประเทศเยอรมัน
ง. สนธิสัญญาเยอร์นี่กับประเทศสเปน

ข้อที่ 9. กิจการภาษี หรือการศุลกากร ในสมัยสุโขทัย มีชื่อเรียกว่าอะไร ?
ก. จกอบ
ข. ส่วย
ค. ภาษีส่วย
ง. ขนอน

ข้อที่ 10. ศุลกสถาน (Customs House) หรือที่ทําการศุลกากร เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรมศุลกากร 2560 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,