ลองเข้ามาดู แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 รับกระแส แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 ตามรีเควส แนวข้อสอบ กทม ภาค ก พร้อมเฉลยฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลองเข้ามาดู แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 รับกระแส ตามรีเควส

เราเลยขอ อัพเดตเอา ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาฝาก ตามรีเควส ที่ขอเข้ามาในคอมเมนต์ เรียกได้ ว่า มาแรงทุกปีที่เปิดสอบ แนวข้อสอบ กทม ภาค ก พร้อมเฉลยฟรี ชุดนี้อาจจะพอช่วยท่านในการเตรียมตัวสอบได้ ลองเข้ามาดู แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 ก่อนคะ ทดสอบความรู้ความสามารถของตัวท่านกันหน่อย รับกระแส แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 หลังจากมีข่าวเปิดสอบออกมาในช่วง มกราคม 2559 นี้

 

download1

ลองเข้ามาดู แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพ 2559 รับกระแส แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 ตามรีเควส แนวข้อสอบ กทม ภาค ก พร้อมเฉลยฟรี

ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานครมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร
ค. หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
ง. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร ?
ก. พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร
ข. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานการจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ค. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการ “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้นกี่คน ?
ก. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สองคน
ข. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สามคน
ค. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สี่คน
ง. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น ห้าคน

ข้อที่ 4. หน้าที่เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ ก.ก. ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหา นครในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ ใด ?
ก. คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ค. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
ง. คณะกรรมการบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 5. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงิน งบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ค. ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ง. พนักงานกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกโดยย่อตามข้อใด ?
ก. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ก.ก.
ข. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ข.ก.ก.
ค. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ค.ก.ก.
ง. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า บ.ก.ก.

ข้อที่ 8. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีบุคคลตามข้อใดเป็นประธานกรรมการ ?
ก. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ง. ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อที่ 9. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหน้าที่ตามช้อใด ?
ก. ให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข. ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 39
ค. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. พิจารณาเทียบตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 10. คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่าอะไร ?
ก. เรียกโดยย่อว่า ค.อ.ก. สามัญข้าราชการ
ข. เรียกโดยย่อว่า อ.อ.ก. สามัญข้าราชการ
ค. เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ
ง. เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค. สามัญข้าราชการ

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร 2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights