pdf แนวข้อสอบสัสดี 2560 ตัวใหม่ อัพเดต แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

pdf แนวข้อสอบสัสดี 2560 ตัวใหม่ อัพเดต ชั้นประทวน สายงานสัสดี คัดเฉพาะออกสอบ พร้อมเฉลย ฟรี

pdf แนวข้อสอบสัสดี 2560 ตัวใหม่ ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาฝากหลายๆ ท่านตามคำเรียกร้อง หลายๆ ร้อยคอมเมนต์ขอ อัพเดต แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ให้หน่อย จัดไปคะ คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย ฟรี เพราะไม่อยากให้ผู้ สมัครสอบสัสดี 2560-2561 เสียเวลาอ่านหนังสือเป็นกองๆ สนใจ แนวข้อสอบสัสดี 2560 พร้อมเฉลย ก็ลองเข้ามาหาอ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์นะคะ

 

กรมยุทธศึกษาทหารบก

pdf แนวข้อสอบสัสดี 2560 ตัวใหม่ อัพเดต แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ?
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์
ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 3. สถานการณ์ใด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะ สมแก่การปฏิบัติภารกิจ ?
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจํานวนกี่คน ?
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน

ข้อที่ 5. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้อง ?
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตําแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการในด้านใด ?
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตําแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี 2560-2561 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี 2560-2561

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี 2560-2561 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,