{{แม่นจริง!!}} แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ 2559 รวม!! ข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอํานวยการ จากของเก่าปี 56-57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-26 at 6.13.43 PM{{แม่นจริง!!}} แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ 2559 รวม!! ข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอํานวยการ จากของเก่าปี 56-57
เตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ และ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยากร ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ประจำปี 2558 กับตัวอย่างแนวข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ และ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ….

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ถูกต้องที่สุด
ก. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหม่
ข. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน
ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย
ง. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า Status bar ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นส่วนบนสุดของหน้าต่าง
ข. เป็นส่วนล่างสุดของหน้าต่าง
ค. ส่วนที่ใช้ในการเปลี่ยนไปยังแผ่นงานใดๆ
ง. แถบเครื่องมือที่รวบรวมรำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุด

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างฐานข้อมูล
ก. MS-Access
ข. MS-SQL
ค. MS-Visual Studio
ง. MS-Publisher

ข้อที่ 4. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ก. DNS
ข. TSP
ค. TCP/TP
ง. Protocol

ข้อที่ 5. ถ้าทราบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการจะเข้าไปดูข้อมูลแล้วสามารถพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ในส่วนใดของ Web Browser
ก. Title Bar
ข. Tool Bar
ค. Key Word
ง. Address Bar

ข้อที่ 6. ถ้าต้องการกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
ก. One to One
ข. One to Many
ค. Many to Many
ง. Many to One

ข้อที่ 7. สำหรับคำสั่ง SQL ส่วนที่ต่อท้ายจากคำสั่ง From คือตัวเลือกใด
ก. ชื่อฟิลด์
ข. ชื่อตาราง
ค. ชื่อความสัมพันธ์
ง. ชื่อเงื่อนไขที่ต้องการ

ข้อที่ 8. การเรียกไฟล์กลับคืนจาก Recycle Bin ควรทำอย่างไร
ก. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว Copy ไฟล์งานกลับมา
ข. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restore
ค. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restoress
ง. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Reset File

ข้อที่ 9. ตัวเลือกใดคือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
ก. เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล รายงานผล
ข. เตรียมข้อมูล ประมวลผล นำเสนอข้อมูล
ค. แยกประเภทข้อมูล ประมวลผล เก็บข้อมูล
ง. รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล

ข้อที่ 10. การให้บริการทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเลือกใดต่างจากพวก
ก. การสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
ข. การตรวจเส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค. การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านบัตรเอทีเอ็ม
ง. การรายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , ,