นักวิชาการป่าไม้ 2559 ของเก่า แนวข้อสอบกรมอุทยาน 2559 ขอส่งต่อ พร้อมเฉลย ฟรี จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

นักวิชาการป่าไม้ 2559 ของเก่า แนวข้อสอบกรมอุทยาน 2559 ขอส่งต่อ พร้อมเฉลย ฟรี จากรุ่นก่อน

เยอะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยหละคะ เลยขอยกเอา ของเก่า มาฝากกัน เป็น ตัวอย่าง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปดูรายละเอียด แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ นักวิชาการป่าไม้ 2559 จากรุ่นก่อนกันเลยคะ หลังจากมีข่าว กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบ 2559 ไม่นาน ยอดคอมเมนต์ที่ขอ แนวข้อสอบกรมอุทยาน 2559 ขอส่งต่อ พร้อมเฉลย ฟรี กันเข้ามา


กรมอุทยานแห่งชาติ

นักวิชาการป่าไม้ 2559 ของเก่า แนวข้อสอบกรมอุทยาน 2559 ขอส่งต่อ พร้อมเฉลย ฟรี จากรุ่นก่อน แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ก. 30 วัน ข. 60 วัน
ค. 90 วัน ง. 120 วัน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ การพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา
ข. “การพัสดุ” หมายความว่า การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย
ค. “การพัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ง. “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “เงินช่วยเหลือ”
ก. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
ข. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
ค. เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ตามข้อใด
ก. เลขที่ มอก. ๙๐๐๑
ข. เลขที่ มอก. ๙๐๐๒
ค. สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. นายบี เป็นผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน นายบี อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยว ข้องมาด้วย
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 15 วัน

ข้อที่ 6. ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่กี่ราย ขึ้นไป ต้องระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ คุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้นด้วย
ก. 2 รายขึ้นไป ข. 3 รายขึ้นไป
ค. 4 รายขึ้นไป ง. 5 รายขึ้นไป

ข้อที่ 7. ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการยกเว้นข้อใด
ก. รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อโดยยังไม่ต้องระบุเนื้อที่และท้องที่ที่ ต้องการ
ข. ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๕ ราย
ค. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นและท้องที่ใกล้เคียง
ง. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ข้อที่ 8. สำหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 30 วัน ข. 60 วัน
ค. 90 วัน ง. 120 วัน

ข้อที่ 9. ส่วนราชการจำเป็นต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อย ทุกรอบกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี

 

 

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
ก. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 2 ประเภท
ข. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 3 ประเภท
ค. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท
ง. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 5 ประเภท

ข้อที่ 2. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม จัดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใด
ก. ตำแหน่งประเภทบริหาร
ข. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ค. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ง. ตำแหน่งประเภททั่วไป

ข้อที่ 3. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ค. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน และพนักงานบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีประธานคือ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 12 ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า…………….
ก. ก.พ.ร.
ข. ก.พ.ร. วิสามัญ
ค. อ.ก.พ.
ง. อ.ก.พ. วิสามัญ

ข้อที่ 6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มี………………..เป็นผู้บังคับบัญชา
ก. เลขาธิการ ก.พ.ร
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รองนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาคแรงงานเอกชน
ค. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ง. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับภาคแรงงานเอกชน

ข้อที่ 8. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีประธานคือ
ก. กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รองประธานศาลฎีกา
ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ง. เลขาธิการ ก.พ.

ข้อที่ 9. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 115
ข. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 124
ค. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 129
ง. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 10. ในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมตามข้อใด
ก. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง
ข. การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
ค. การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไป ตามการวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
ง. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึง ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559


* เฉลยของแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2559 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights