ด่วนๆ Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี ฟรี ได้แล้ว พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนๆ Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี ฟรี ได้แล้ว พร้อมเฉลย รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560

เป็น แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหม่ล่าสุดๆๆๆ อัพเดตให้ทันตามเทรนสถานการณ์บ้านเมิงในปัจจุบันยังไงหละคะ ด่วนๆ แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดนี้ ช่วยคุณได้เยอะ ไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆ รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560 ไม่ได้มีมาแจกฟรีบ่อยๆ นะคะ ช้าอด หมดสิทธิ์นะคะ Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี พร้อมเฉลย ฟรี ได้แล้วที่นี่ เฉพาะ 100 account แรกเท่านั้น

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนๆ Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี ฟรี ได้แล้ว พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อที่ 2. ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ต้องมีความเป็นธรรม และมีหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ข. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ค. มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ง. มีครอบครัวเป็นหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ?
ก. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อบริษัทผู้รับสัมปทาน
ข. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ค. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ง. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 4. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีคัดเลือก ?
ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
ง. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนโดยตําแหน่ง ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 6. กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยปีละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 7. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ จัดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ ?
ก. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
ข. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับหลายๆ ยี่ห้อ
ค. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับผู้ขายหลายๆ เจ้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ค. งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดของหน่วยงานรัฐ
ง. งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ

ข้อที่ 10. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับข้อใด ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ข. การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ค. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ง. ผิดทุกข้อ

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบ สตง 2560 ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ สตง 2560 ฟรี พร้อมเฉลย

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบ สตง 2560 ฟรี พร้อมเฉลย จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,