A+ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

downloadA+ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) 2559
วันนี้กลับมาจัดชุดใหญ่! สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 สำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2559 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบทางทีมงานได้อัพเดทใหม่ล่าสุด!! ในปี 2559 หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 4. โทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มีกี่สถาน ?
ก. โทษทางวินัยมี 3 สถาน
ข. โทษทางวินัยมี 4 สถาน
ค. โทษทางวินัยมี 5 สถาน
ง. โทษทางวินัยมี 6 สถาน

ข้อที่ 5. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ?
ก. ต้องอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ข. ต้องอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ค. ต้องอุทธรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ง. ต้องอุทธรณ์ภายในร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ง. นายกรัฐมนตรี

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็น “วิสัยทัศน์” ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ข้อที่ 2. ตามแผนนี้ “การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” จัดเป็น ?
ก. เป้าหมาย
ข. เป้าหมายหลัก
ค. วัตถุประสงค์
ง. ขอบเขตแผน

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
ข. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ค. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
ง. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ค. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสำคัญกับสิ่งใด ?
ก. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
ข. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
ค. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

ข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับสิ่งใด ?
ก. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ค. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ง. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มี ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ค. เพื่อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. เพื่อเพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 16.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อที่ 8. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมีแนวทางการดำเนินงานตามข้อใด ?
ก. เร่งรัดให้มีการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนมาดาเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
ข. เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ค. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสกู่ารเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ?
ก. เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ข. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
ค. เพื่อให้ประเทศไทยมคีวามเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐาน ปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,