[ DOWNLOAD ] แนวข้อสอบ กทม. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2559 รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอบ กทม. 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-05-25 at 6.18.07 PM[ DOWNLOAD ] แนวข้อสอบ กทม. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2559 รวมแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอบ กทม. 59
หลังจากที่ห่างหายการอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 2/2559 ไปนาน วันนี้เรากลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กันต่อคะ โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 รวมความรู้เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง ในแบบต่างๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ การจัดหา อำนาจหน้าที่ และความรู้เกี่ยวกับการใช้บังคับและการมอบอำนาจ บทกำหนดโทษ….

แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามข้อบัญญัตินี้คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ง. ผู้อำนวยการโครงการ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “การพัสดุ” ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
ข. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้
ค. พัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
ง. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ข้อที่ 3. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ข. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ค. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อที่ 4. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามข้อบัญญัตินี้ มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ง. ผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

ข้อที่ 5. การได้มาซึ่งพัสดุนอกเหนือจากที่ข้อบัญญัตินี้ได้กำหนดไว้และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ค. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดการจัดหาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
ง. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดการจัดซื้อตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

ข้อที่ 6. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานต้องยื่นเอกสารตามข้อใดในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ?
ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ค. สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
ง. หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อที่ 7. หากมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ข. ยับยั้งการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ค. สั่งฟ้องผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทำการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
ง. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทำการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น

ข้อที่ 8. หากหน่วยงานใดใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อที่เท่าไหร่ ของข้อบัญญัตินี้ ?
ก. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 11[19]
ข. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 12[20]
ค. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 13[21]
ง. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538ข้อที่ 14[22]

ข้อที่ 9. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท คือการซื้อหรือการจ้างประเภทใด ?
ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ง. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 10. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาสามารถซื้อหรือการจ้างได้ครั้งละไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท
ข. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ค. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ง. การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ใช่การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ?
ก. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร
ค. เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดีและมีราคาระหว่าง 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
ง. เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 12. ก่อนการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุต้องทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อตามข้อใด ?
ก. ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
ข. ชื่อของเจ้าของที่ดิน หรือชื่อเจ้าของสิ่งก่อสร้าง
ค. รายละเอียดของถนนที่อยู่ติดกับที่ดินหรือก่อสร้าง
ง. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น วงเงินปล่อยกู้จากสถาบันการเงิน

ข้อที่ 13. การซื้อ หรือการจ้างทำพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ต้องอยู่ในดุลพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 14. ตามข้อบัญญัตินี้การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง
ข. ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเปิดผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น
ค. ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยเปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง
ง. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ข้อที่ 15. การรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ข. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ง. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

อ่านแนวข้อสอบ กทม. 2/2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,