+Free ของเก่า+แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ รวมข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-23 at 5.35.08 PM+Free ของเก่า+แนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ รวมข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
กลับมาอัพเดทในชุดที่ 4 สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในชุดที่ 4 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่กำลังเตรียมสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ และสายวิทยากร ที่กำลังเปิดสอบในปี 2558-2559 คะ…

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ภาค 5 พยานหลักฐาน หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 226 ถึง มาตรา 231
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 226 พยานในข้อใดให้ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ?
ก. พยานวัตถุ
ข. พยานเอกสาร
ค. พยานบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 226/2 พยานหลักฐานชนิดใดที่ศาลจะไม่รับพิจารณา ?
ก. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง
ข. พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบความผิดของคดีที่ฟ้อง
ค. พยานหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทำความผิดของจำเลย
ง. พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจำเลยถึงการกระทำ หรือความประพฤติในส่วนดีของจำเลย

ข้อที่ 3. ศาลสามารถรับฟังพยานบอกเล่าได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีที่สภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้
ข. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. มาตราที่ 226/4 กล่าวถึง ?
ก. คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ข. คดีความที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง
ค. คดีความที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ง. คดีความที่เกี่ยวกับเพศที่สาม

ข้อที่ 5. ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่าตามมาตรา 227/1 ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่…………?
ก. มีเหตุผลอันหนักแน่นและมีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี
ข. มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “พยานหลักฐานประกอบ” ตามมาตราที่ 227/1 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. พยานหลักฐานที่เกิดจาก พยานในเหตุการณ์
ข. พยานหลักฐานที่เกิดจากโจทย์ที่ฟ้องจำเลย และต้องมาจากพยานในเหตุการณ์
ค. พยานหลักฐานอื่นๆ นอกจากพยานในเหตุการณ์ เช่น คำให้การของเพื่อนจำเลย หรือ คำให้การจากญาติจำเลย เป็นต้น
ง. พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น

ข้อที่ 7. ในระหว่างการพิจารณาคดี หากคู่ความฝ่ายหนึ่งต้องการสืบพยานเพิ่มเติมโดยพลการ โดยไม่ได้ร้องขอหรือส่งประเด็นต่อศาล คู่ความฝ่ายนั้นจะมีความผิดหรือไม่ ?
ก. มีความผิดตาม มาตรา 228
ข. ไม่มีความผิดตาม มาตรา 228
ค. มีความผิดตาม มาตรา 228/1
ง. ไม่มีความผิดตาม มาตรา 228/1

ข้อที่ 8. เมื่อมีความจำเป็นศาลมีอำนาจส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230
ค. ได้ ตามมาตรา 231
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 231

ข้อที่ 9. ในกรณีที่มีเหตุจำที่พยานไม่สามารถมาเบิกความในศาลได้ คู่ความสามารถร้องขอให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 230
ค. ได้ ตามมาตรา 230/1
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 230/1

ข้อที่ 10. เมื่อคู่ความต้องการให้ส่งเอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการเป็นพยานหลักฐาน ศาลมีอำนาจส่งหมายเรียกพยานหลักฐานนั้นตามคำร้องได้หรือไม่ ?
ก. ได้ ตามมาตรา 230/1
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 231
ค. ได้ ตามมาตรา 231
ง. ไม่ได้ ตามมาตรา 232/2

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ?
ก. วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์
ข. วัฒนธรรมทำให้แตกความสามัคคี
ค. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน
ง. วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ

ข้อที่ 2. ประเพณีใดที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมในจังหวัดเชียงใหม่ ?
ก. งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
ข. งานไม้แกะสลักบ้านถวาย
ค. ประเพณีนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก
ง. ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของสังคมไทย ?
ก. ยึดถือพระมหากษัตริย์และนับถือพระพุทธศาสนา
ข. ไม่มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ มีการรักษากฎเกณฑ์ระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่มีการผ่อนปรนใน
เรื่องต่าง ๆ
ค. เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ
ง. โครงสร้างของชนชั้นยึดสถานภาพ ทรัพย์สมบัติ อำนาจ เกียรติยศ คุณงามความดี เป็นเกณฑ์การแบ่งชนชั้น

ข้อที่ 4. ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนละกี่คน ?
ก. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 2.57 คน
ข. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 3.17 คน
ค. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 3.99 คน
ง. เฉลี่ยนครัวเรือนละ 4.99 คน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนเมือง ?
ก. ประชากรมีจำนวนมากแต่อยู่กระจัดกระจายเป็นชุมชนเล็ก ๆ
ข. เป็นศูนย์รวมของศาสนาและความเชื่อ แต่ระดับความศรัทธาในศาสนาไม่สูง
ค. สถาบันศาสนาสำคัญมากของชุมชนบทไทยมีศรัทธาในศาสนาเคร่งครัด
ง. มีความสัมพันธ์เป็นแบบส่วนตัวและกันเองเป็นไปตามประเพณี

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของค่านิยม (Value) ?
ก. ค่านิยมมีแต่ค่านิยมที่ดีเท่านั้น
ข. เป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังถ่ายทอดได้
ค. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ไม่อาจจะทำได้โดยง่ายนัก
ง. เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการประเมินความประพฤติของบุคคล

ข้อที่ 7. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหาสังคมไทย ?
ก. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ข. สมาชิกในสังคมบางคนหรือบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้
ค. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ปัญหาความยากจนในสังคมไทยมีสาเหตุมาจาก ?
ก. การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว
ข. การขาดการศึกษา
ค. ขาดความชำนาญหรือทักษะในการประกอบอาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) มุ่งเน้นให้ ?
ก. มุ่งเน้นให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
ข. มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน
ค. มุ่งเน้นให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 10. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษายาวี
ค. ภาษาเสปน
ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 11. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,