[[FREE]] แนวข้อสอบการรถไฟ {พร้อมเฉลย} 2559 รวมแนวข้อสอบการรถไฟ ตำแหน่งพนักงานการบัญชี 6
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2558-08-10-at-5.26.58-PM[[FREE]] แนวข้อสอบการรถไฟ {พร้อมเฉลย} 2559 รวมแนวข้อสอบการรถไฟ ตำแหน่งพนักงานการบัญชี 6
สำหรับท่านใดที่สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานการบัญชี 6 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานการบัญชี 6 มาอัพเดทกันคะ โดยแนวข้อสอบที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาของแนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างคะ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย [ชุด 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีวิหารแดง-บุใหญ่ จะต้องลอดอุโมงค์ตามข้อใด ?
ก. อุโมงค์บางพระ
ข. อุโมงค์วิหารแดง
ค. อุโมงค์พระพุทธฉาย
ง. อุโมงค์บุใหญ่

ข้อที่ 2. ทางรถไฟสายแม่กลองในช่วงแรกเริ่มต้นที่สถานีตามข้อใด ?
ก. สถานีกรุงเทพ
ข. สถานีวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี
ค. สถานีมหาชัย
ง. สถานีบ้านแหลม

ข้อที่ 3. ทางรถไฟสายใต้มีระยะทางจากจากสถานีกรุงเทพถึงสถานีสุไหงโกลก ประมาณกี่กิโลเมตร ?
ก. ประมาณ 974 กิโลเมตร
ข. ประมาณ 1,974 กิโลเมตร
ค. ประมาณ 1,159 กิโลเมตร
ง. ประมาณ 2,159 กิโลเมตร

ข้อที่ 4. หากต้องการจองตั๋วรถไฟผ่านทางโทรศัพท์ ต้องจองที่หมายเลขใด ?
ก. 1112
ข. 191
ค. 1669
ง. 1690

ข้อที่ 5. บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
ข. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
ค. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตั๋วชนิดใดของการรถไฟฯ ที่จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสาร ?
ก. ตั๋วรายบุคคล
ข. ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท
ค. ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา)
ง. ตั๋วนำเที่ยว

ข้อที่ 7. หากยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วไปแล้ว ผู้ยื่นคำร้องและต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน ?
ก. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ข. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ค. ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน
ง. ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงิน

ข้อที่ 8. ตั๋วยูโรเทรน เอ็กซพลอเรอร์พาสส์ของการรถไฟฯ มีไว้สำหรับบุคคลตามข้อใด ?
ก. พระสงฆ์
ข. แม่ชี
ค. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการ
ง. เยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการชาวต่างประเทศ

ข้อที่ 9. การติดต่อขอซื้อตั๋วพิเศษ Rail Pass ของการรถไฟฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อใด ?
ก. ต้องมีหนังสือเดินทางแสดง
ข. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 06 – 18 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
ค. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุดไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่สิบ
ง. ไม่สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน

ข้อที่ 10. ตั๋วสัมภาระของของการรถไฟฯ มีอยู่กีประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

อ่านแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights