((FREE แนวข้อสอบเก่า! )) แนวข้อสอบ สตง. บัญชี 2016 รวมแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-07-24 at 7.11.55 PM((FREE แนวข้อสอบเก่า! )) แนวข้อสอบ สตง. บัญชี 2016 รวมแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี 2016
เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันนี้เรากลับมาอัพเดทตัวอย่างภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) รวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) รายละเอียดตามลิเงด้านล่างคะ…

แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการสอบบัญชีภาครัฐ

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. ข้อใด มิใช่ อำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชี
ก. กำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
ข. รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ค. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อองค์กรมหาชนเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี
ง. รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ข้อที่ 2. ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง
ก. สภาวิชาชีพบัญชี มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. สภาวิชาชีพบัญชี เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ค. การประชุมใหญ่ หมายความว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดถือเป็นรายได้ของสภาวิชาชีพบัญชี
ก. ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี
ข. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ค. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. บุคคลในข้อใด ไม่ถือว่าเป็น สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ก. นายเอ เป็นสมาชิกวิสามัญ
ข. นางสาวบี เป็นสมาชิกการเมือง
ค. นางซี เป็นสมาชิกสมทบ
ง. นายดี เป็นสมาชิกสามัญ

ข้อที่ 5. บุคคลในข้อใด ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
ก. นางสาวเอ มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
ข. นายบี มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สัญชาติลาว
ค. นายซี สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี
ง. นางดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก

ข้อที่ 6. ข้อใดผิด
ก. การประชุมใหญ่อื่นนอกจากการประชุมใหญ่สามัญ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข. มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
ค. นายกสภาวิชาชีพบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ง. ในการประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน จึงเป็นองค์ประชุม

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องและถือเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ก. นายกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย 2 คน
ค. กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ มีจำนวนไม่เกิน 3 คน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. นายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  พ้นจากตำแหน่ง เมื่อใด
ก. พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ข. รัฐมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา 63
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ที่ถูกต้อง
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบัญชี
ข. ผู้แทนกรมการประกันภัย เป็นกรรมการ
ค. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ก. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
ค. มาตรฐานการบัญชีต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ผู้รับใบอนุญาตในข้อใด มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผล
ก. นางสาวเอ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ข. นางบี พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ค.  นายซี ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
ง.  ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 39 ให้สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกินกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ก. 30 วัน                                                                               ข. 45 วัน
ค. 60 วัน                                                                               ง.  90 วัน

ข้อที่ 13. ผู้ทำบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้อง ไม่มี คุณสมบัติดังข้อใด
ก. ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำบัญชีเป็นภาษาไทยได้
ค. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ง. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อที่ 14. ข้อใด ไม่ใช่ โทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ก. ตักเตือนเป็นหนังสือ
ข. เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. พักใช้ใบอนุญาต มีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี
ง. ห้ามการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินหนึ่งปี

ข้อที่ 15. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ก. ไม่ดำรงกรรมการหรืออนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ไม่ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
ค. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ ไม่เกินสิบห้าคน
ง. เป็นสมาชิกวิสามัญ

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,