(( FREE โหลด! )) แนวข้อสอบ กทม. 2 ปี 2559 FREE โหลด แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. 2 ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen-Shot-2559-05-25-at-6.18.07-PM(( FREE โหลด! )) แนวข้อสอบ กทม. 2 ปี 2559 FREE โหลด แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. 2 ปี 2559
วันนี้มีตัวอย่างนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการสอบครั้งที่ 2/2559 มาฝากกันคะ สำหรับเพื่อนๆ ที่สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันนี้มีตัวอย่างในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต้องรู้!!

แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ค. ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ง. พนักงานกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 2. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกโดยย่อตามข้อใด ?
ก. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ก.ก.
ข. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ข.ก.ก.
ค. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า ค.ก.ก.
ง. มีชื่อเรียกโดยย่อว่า บ.ก.ก.

ข้อที่ 3. คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่าอะไร ?
ก. เรียกโดยย่อว่า ค.อ.ก. สามัญข้าราชการ
ข. เรียกโดยย่อว่า อ.อ.ก. สามัญข้าราชการ
ค. เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ก. สามัญข้าราชการ
ง. เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค. สามัญข้าราชการ

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรุงเทพมหานคร ?
ก. พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร
ข. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานการจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ค. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. คณะกรรมการ “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้นกี่คน ?
ก. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สองคน
ข. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สามคน
ค. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น สี่คน
ง. ประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น ห้าคน

ข้อที่ 6. ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีกี่ประเภท ?
ก. สองประเภท
ข. สามประเภท
ค. สี่ประเภท
ง. ห้าประเภท

ข้อที่ 7. ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในตําแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ?
ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้อง ?
A : บำเหน็จบำนาญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
B : เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 9. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง ?
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุ
ข. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ค. ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อที่ 10. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ได้ถูกต้อง ?
A : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
B : เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แล้ว ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำ นาญการพิเศษให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 11. การดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ให้กระทำให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ?
ก. 90 วัน ข. 120 วัน
ค. 150 วัน ง. 180 วัน

อ่านแนวข้อสอบ กทม. 2/2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,