Free LOAD แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พร้อมเฉลย 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-08 at 7.56.06 PMFree LOAD แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พร้อมเฉลย 2559
เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และ แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เหมาะสำหรับผู้ทำกพลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในปี 2559 ทุกตำแหน่งคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ข. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล
ค. นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ
ง. นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ข้อที่ 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงวัฒนธรรม
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ?
ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชากรในประเทศ
ง. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

ข้อที่ 4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพันธกิจตามข้อใด ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน
ค. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. สำนักงานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดนนทบุรี
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. จังหวัดนครปฐม
ง. จังหวัดอ่างทอง

ข้อที่ 6. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เราควรโทรแจ้งที่เบอร์ใด ?
ก. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 199
ข. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 191
ค. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 1669
ง. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 1112

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ “วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
ข. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ค. วัตถุที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ง. วัตถุไวไฟ

ข้อที่ 2. คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
ข. ให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
ค. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับสารเคมี
ง. พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย

ข้อที่ 3. วัตถุอันตรายสามารถแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้กี่ชนิด ?
ก. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สองชนิด
ข. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สามชนิด
ค. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สี่ชนิด
ง. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้ห้าชนิด

ข้อที่ 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นตามข้อใด ?
ก. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้
ข. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. วัตถุอันตรายตามข้อใดที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ ?
ก. วัตถุอันตรายมีมาตรฐาน
ข. วัตถุอันตรายปลอม
ค. วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน

ข้อที่ 6. วัตถุอันตรายตามข้อใดไม่ถือเป็นวัตถุอันตรายปลอม ?
ก. สิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกำหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง

ข้อที่ 7. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ข. นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ค. ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ง. ยึดใบอนุญาติสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เมื่อสงสัยว่าสถานที่ประกอบการนั้นต้องสงสัย

ข้อที่ 8. หากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ ต้องถุกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และ ถูกปรับไม่เกินห้าสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 9. หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และ ถูกปรับไม่เกินห้าสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 10. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมในการทำใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ?
ก. ฉบับละ 10,000 บาท
ข. ฉบับละ 15,000 บาท
ค. ฉบับละ 20,000 บาท
ง. ฉบับละ 25,000 บาท

อ่านแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,