Free Load! แนวข้อสอบตำรวจประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร 2559 [ชุดที่ 3] กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-12-31 at 11.34.32 AMFree Load! แนวข้อสอบตำรวจประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร 2559 [ชุดที่ 3] กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 2559
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร 2559 [ชุดที่ 3] สำหรับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน มีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 วิชาภาษาไทย ทักษะงานอำนวยการ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้องและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน….

แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 21. ตำแหน่งที่ใช้ชื่อย่อว่า รอง ศ.(สบ..) ตามระเบียบนี้ ?
ก. ตำแหน่งรองผู้กำกับการ
ข. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สบ..)
ค. ตำแหน่งรองนักวิทยาศาสตร์ (สบ..)
ง. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ..)

ข้อที่ 22. Office of Police Commission เป็นชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. สำนักงานเจรตำรวจ
ข. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ค. สำนักงานตรวจสอบภายใน
ง. สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 23. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีชื่อภาษาอังกฤษตามข้อใด ?
ก. Special Branch Bureau
ข. Immigration Bureau
ค. Border Patrol Police Bureau
ง. Office of Royal Court Security Police

ข้อที่ 24. Inspector คือตำแหน่งตามข้อใด ?
ก. ตำแหน่งผู้กำกับการ
ข. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่
ค. ตำแหน่งสารวัตร
ง. ตำแหน่งเจรตำรวจ

ข้อที่ 25. ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี เป็นระเบียบที่วางไว้เพื่ออะไร ?
ก. เป็นระเบียบที่วางที่วางไว้ให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
ข. เป็นระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายอื่น
ค. เป็นระเบียบที่วางไว้ให้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
ง. เป็นระเบียบที่วางไว้ให้บุคคลทั่วไปปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

ข้อที่ 26. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีบันทึกไปถึงผู้บังคับบัญชา ให้เขียนคำขึ้นต้นในบันทึกข้อความนั้นว่าอย่างไร ?
ก. ถึง……….
ข. เรียน……….
ค. กราบเรียน……….
ง. ระบุชื่อผู้บังคับบัญชา ชั้นยศ

ข้อที่ 27. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งปรากฏอยู่ในบันทึกข้อความแล้วแต่ผู้รับคำสั่งต้องการขอแก้ไขในเรื่องนั้นใหม่ ผู้รับคำสั่งต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. โทรบอกผู้บังคับบัญชา
ข. โทรเจรจากับผู้บังคับบัญชา แล้วทำการแก้ไขบันทึก
ค. ส่งอีเมลหาผู้บังคับบัญชา แล้วทำการแก้ไขบันทึก
ง. ให้บันทึกข้อความหาผู้บังคับบัญชาใหม่

ข้อที่ 28. ข้อเท็จจริง ในหนังสือที่เสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ?
ก. การสรุปที่มาของเรื่อง
ข. ความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ
ค. การชี้ให้เห็นความเป็นมาหรือข้อสังเกตุ
ง. การสรุปงานให้ผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 29. หนังสือที่ลงชื่อโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ออกเลขที่หนังสือที่ใด ?
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
ค. สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งถึง

ข้อที่ 30. การรับรองสำเนาหนังสือทุกชนิดต้องให้บุคคลตามข้อใดลงชื่อรับรอง ?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ข้าราชการตำรวจ ยศพลตำรวจตรี ขึ้นไป
ค. ข้าราชการตำรวจ ยศพันตำรวจตรี ขึ้นไป
ง. ข้าราชการตำรวจ ยศร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป

ข้อที่ 31. ข้อใดจัดเป็นการเสนอหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีพิเศษ ?
ก. นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ข. ฝากให้ฝ่ายสารบรรณนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ค. ส่งผ่าธุรการนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ง. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดเจ้าหน้าที่นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ข้อที่ 32. การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและส่งหนังสือตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบตามข้อใด ?
ก. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ค. ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ง. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,