[ HOT มาก! ] แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) สอบกรมการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย) 2559 รวมแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

images (1)[ HOT มาก! ] แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) สอบกรมการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย) 2559 รวมแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน 59
หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 รวมจำนวนกว่า 200 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมเลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) ประจำปี 2559 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
ข. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ค. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
ง. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่”พันธกิจ”ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ
ข. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลง
ง. พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

ข้อที่ 3. ข้อใดจัดเป็น “วิสัยทัศน์” ของแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ?
ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต
ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา

ข้อที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับสิ่งใด ?
ก. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ข. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ค. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ง. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ?
ก. เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มี ความเข้มแข็งและยั่งยืน
ค. เพื่อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและ พลังงาน รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. เพื่อเพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 16.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อที่ 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมีแนวทางการดำเนินงานตามข้อใด ?
ก. เร่งรัดให้มีการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนมาดาเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
ข. เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ค. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือบริบทภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?
ก. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
ค. ภาคบริการตองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใด อยู่ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ของกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ?
ก. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือบริบทภายในของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?
ก. ขนาดของกำลังแรงงานเริ่มลดลง
ข. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค. ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย) ?
ก. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ข. การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาสินค้า OTOP

ข้อที่ 5. ข้อใด ถือเป็นเป้าหมาย ประเทศไทยในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ ?
ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
ข. ความเหลื่อมล้ำน้อยลง มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใด ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ?
ก. คน ข. เศรษฐกิจ
ค. สิ่งแวดล้อม ง. ศาสนา

ข้อที่ 7. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (ศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศรายได้สูง) ?
ก. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
ข. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ค. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล
ง. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ?
ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,