+[HOT สุดๆๆ]+ แนวข้อสอบกรมศุลกากร รวมข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2558-2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-11-04 at 7.20.48 PM+[HOT สุดๆๆ]+ แนวข้อสอบกรมศุลกากร รวมข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2558-2559
เปิดสอบกรมศุลกากร จำนวน 151 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2558 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 2558-2559 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อาทิความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และกฏหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT-AFTA) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลการกร ประวัติกรมศุลกากร และความรู้อื่นๆ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบกับกรมศุลกากร ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. คำว่า “ราคาศุลกากร” ในกรณีส่งของออก หมายความว่าอย่างไร
ก. หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด
ข. หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. ถูกทั้งสองข้อ
ง. ผิดทั้งสองข้อ

ข้อที่ 2. สนามบินใดเป็นสนามบินศุลกากร
ก. สนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข. สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค. สนามบินระนอง จังหวัดระนอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South – East Asian Nations and the People’s Republic of China คือ
ก. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีไทย – จีน
ข. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน
ค. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีไทย – อาเซียน
ง. การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน – ญี่ปุ่น

ข้อที่ 4. จงให้ความหมายของ (Free Trade Area : FTA)
ก. การเปิดเขตการค้าเสรี
ข. การเปิดเขตปลอดภาษีระหว่างประเทศ
ค. การเปิดเขตลดภาษีระหว่าประเทศ
ง. การเปิดน่านน้ำปลอดภาษีเสรี

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประโยชน์ของการทำเขตการค้าเสรี (FTA)
ก. ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี
ข. เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
ค. เพิ่มโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. นางมะกรูดเป็นผู้ส่งของออกเป็นผู้นำของเข้าบางส่วน ต้องการโอนสิทธิ์การคืนอากรบางส่วนที่เหลือ ให้สำแดง ข้อความ “ให้ผู้อื่นขอคืน อากรบางส่วน” และระบุรายละเอียดใดอีก
ก. ชื่อ-รหัส ผู้นำของเข้า
ข. เลขที่สูตรการผลิตในใบขนสินค้า ขาออก
ค. วัตถุดิบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป จะต้องชำระค่าธรรมเนียมประจำปีตามใบในอัตราค่าธรรมเนียมเท่าไร
ก. 10,000 บาท ข. 20,000 บาท
ค. 30,000 บาท ง. 40,000 บาท

ข้อที่ 8. ประเภทของน้ำมันใดบ้าง ที่อนุญาตให้เข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
ก. น้ำมันดิบ น้ำมันเตา
ข. น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน
ค. น้ำมันดิบ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. เขตอุตสาหกรรมในข้อใด เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออก ที่มีสำนักงานของกรมศุลกากรตั้งอยู่
ก. นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิติ ฉะเชิงเทรา)
ข. นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ชลบุรี)
ค. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. กรมศุลกากร (The Customs Department) ก่อตั้งเมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5
ข. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 6
ค. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5
ง. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 6

ข้อที่ 11. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมศุลกากร
ก. http://www.rd.go.th
ข. http://www.customs.go.th
ค. http://www.egat.co.th
ง. http://www.erpg.go.th

ข้อที่ 12. ข้อใดให้ความหมายของ GDP ( Gross Domestic Product ) ไว้ชัดเจนที่สุด
ก. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผลิตที่ใดในโลก
ข. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศในรอบปีหนึ่ง
ค. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศในรอบปีหนึ่ง
ง. มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศในรอบสองปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะผลิตที่ใดในโลก

ข้อที่ 13. การที่ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ มีมูลค่าน้อยกว่าที่สั่งสินค้าเข้ามาอุปโภคบริโภค เรียกว่าอะไร
ก. ดุลการค้าเสียเปรียบ
ข. ดุลการค้าได้เปรียบ
ค. ดุลการค้าสมดุล
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 14. บัญชีดุลการค้า บัญชีดุลบริการ และบัญชีดุลบริจาค เรียกรวมกันว่าอะไร
ก. บัญชีเดินสะพัด
ข. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ค. บัญชีรายรับ
ง. บัญชีรายจ่าย

ข้อที่ 15. สนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศเป็นฉบับแรกของไทยคือ
ก. สนธิสัญญาแสตนฟอร์ดกับสหรัฐฯ
ข. สนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ
ค. สนธิสัญญาเบอร์นิ่งกับประเทศเยอรมัน
ง. สนธิสัญญาเยอร์นี่กับประเทศสเปน

ข้อที่ 16. ประเทศใดนำเข้า ยางพารา จากประเทศไทยมากที่สุด
ก. จีน
ข. ญี่ปุ่น
ค. สหรัฐอเมริกา
ง. ตลาดร่วมยุโรป

ข้อที่ 17. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)

ข้อที่ 18. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement : NAFTA) มีประเทศสมาชิกในปัจจุบันกี่ประเทศ
ก. 2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
ข. 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
ค. 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และ บราซิล
ง. 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล และ อาเจนติน่า

ข้อที่ 19. กรมศุลกากร ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานสูง 16 ชั้น เรียกว่า “อาคาร 120 ปี” เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2539
ข. ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539
ค. ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539
ง. ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539

อ่านแนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>>>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights