HOT! แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2559 สอบประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 2559 พร้อมเฉลย สายอำนวยการ และ สายปราบปราม
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-03 at 12.45.32 PMHOT! แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2559 สอบประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 2559 พร้อมเฉลย สายอำนวยการ และ สายปราบปราม
ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบตำรวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และ แนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบตำรวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. เพราะเหตุใดจึงต้องสร้างประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เพื่อเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ก. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรม และ จริยธรรม ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ข. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ค. เพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น
ง. ถูกทุกข้อ

2. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จงให้ความหมายของ ”จรรยาบรรณของตำรวจ”
ก. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ข. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ
ค. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ
ง. ผิดทุกข้อ

3. ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จงให้ความหมายของ ”จริยธรรมของตำรวจ”
ก. ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ
ข. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ค. คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ง. คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

4. หากพบว่าหน่วยงานตำรวจและหรือข้าราชการตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จเรตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างไร
ก. รายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. แจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ค. ดำเนินการจับกุมข้าราชการตำรวจที่ละเมิด ทันที
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5. ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป
ข. ทำการจับกุมผู้บังคับบัญชา
ค. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลำดับชั้นขึ้นไป
ง. รายงานต่อสื่อมวลชน

6. ข้าราชการตำรวจสามารถเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ผ่านบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. จเรตำรวจแห่งชาติ

7. หลักมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม มีกี่ข้อ
ก. มี 5 ข้อ
ข. มี 7 ข้อ
ค. มี 9 ข้อ
ง. มี 11 ข้อ

8. ข้อใดคือหลักมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
ค. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ง. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

9. ข้อใดคือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทให้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตน ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
ก. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ข. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคืออุดมคติของตำรวจ 9 ประการที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
ง. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนแก่ประชาชน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
1. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของ “ข้าราชการตำรวจ” ไว้ว่าอย่างไร
ก. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ค. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

2. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ข. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

3. ตามมาตราที่ ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีใครเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้กำกับการตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

4. หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช. กำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
ค. วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

5. ตามมาตราที่ ๑๒ ให้มีบุคคลใดทำหน้าที่ป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย
ก. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ค. องคมนตรี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

6. ตามมาตราที่ ๑๔ ผู้บัญชาการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดบ้าง
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
ข. เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด
ง. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. ตามมาตราที่ ๑๕ ในกองบังคับการหนึ่ง ให้มีบุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองบังคับการนั้น
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ผู้กำกับ
ค. ผู้บังคับการ
ง. เจรตำรวจ

8. ตามมาตราที่ ๑๕ ผู้บังคับการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใดบ้าง
ก. บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ตามมาตราที่ ๑๖ คณะ “ก.ต.ช.” คือ
ก. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข. คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

10. ตามมาตราที่ ๑๖ คณะ “ก.ต.ช.” มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง
ก. กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี และกฎหมาย ได้กำหนดไว้
ข. กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย
ค. กำหนดและกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน
ง. กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย

อ่านแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,