LOAD แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) 2559 จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ 200 อัตรา ประจำปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

downloadLOAD แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) 2559 จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ 200 อัตรา ประจำปี 2559
เปิดสอบกว่า 200 อัตรา ล่าสุด! กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อแต้งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสำหรับท่านใดที่สนใจสมัครสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) กับกรมการพัฒนาชุมชน วันนี้เรามาลองดูตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ กันคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ชุมชน” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ข. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ค. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน
ง. ชุมชนนุษย์ไม่ใช่ารแตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบสนการเปลี่นั้นเกิดจากการรวมตัวของ บุคคล กลุ่มคน คนบางจำพวก กลุ่มสังคมในรูปของครอบครัวและละแวกบ้าน

ข้อที่ 2. คำว่า การพัฒนา รวมกับคำว่า ชุมชน เรียกว่า “การพัฒนาชุมชน” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด
ก. ประเทศผรั่งเศส
ข. ประเทศอังกฤษ
ค. ประเทศกรีก
ง. ประเทศจี

ข้อที่ 3. เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนคือ
ก. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวิตของคนในชุมชน
ข. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน
ค. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ง. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อที่ 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่เท่าไหร่ ที่ในชื่อแผนมีเฉพาะคำว่า “เศรษฐกิจ” ไม่มีคำว่า “สังคม”
ก. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙)
ข. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๔)
ค. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๙)
ง. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔)

ข้อที่ 5. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่อ่อนแอ
ก. ชุมชนมีสภาพรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ
ข. ชุมชนที่มีศักยภาพพึ่งตนเองได้ในระดับสูง
ค. ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ง. ชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

ข้อที่ 6. ข้อใดคือลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง
ก. ชุมชนที่สูญเสียความเป็นปึกแผ่น
ข. ชุมชนที่พึ่งพิงภายนอกสูง ถูกปัจจัยภายนอกควบคุม
ค. ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
ง. ชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย

ข้อที่ 7. ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาวัยรุ่น ยาเสพติด และเด็กถูกทอดทิ้ง จัดเป็นลักษณะชุมชนแบบใด
ก. ลักษณะชุมชนที่สูญเสียความเป็นปึกแผ่น
ข. ลักษณะชุมชนที่พึ่งพิงภายนอกสูง ถูกปัจจัยภายนอกควบคุม
ค. ลักษณะชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย
ง. ลักษณะชุมชนที่ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง และขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนภายนอก

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 4. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 5. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล
ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 7. โทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มีกี่สถาน ?
ก. โทษทางวินัยมี 3 สถาน
ข. โทษทางวินัยมี 4 สถาน
ค. โทษทางวินัยมี 5 สถาน
ง. โทษทางวินัยมี 6 สถาน

ข้อที่ 8. ในกรณีที่ อสพ. กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะถูกผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อใด ?
ก. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
ข. ปลดออก โดยไต่สวนก่อน
ค. ปลดออก โดยไม่ไต่สวนก่อน
ง. ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อ่านแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,