พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนๆ รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560 Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี ฟรี ได้แล้ว
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2560 ด่วนๆ รีบเข้า Dowload บัญชี ฟรี ได้แล้ว

ไม่ได้มีมาแจกฟรีบ่อยๆ นะคะ ช้าอด หมดสิทธิ์นะคะ Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี พร้อมเฉลย ฟรี ได้แล้วที่นี่ เฉพาะ 100 account แรกเท่านั้น เป็น แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหม่ล่าสุดๆๆๆ อัพเดตให้ทันตามเทรนสถานการณ์บ้านเมิงในปัจจุบันยังไงหละคะ ด่วนๆ แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดนี้ ช่วยคุณได้เยอะ ไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆ รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนๆ รีบเข้า แนวข้อสอบ สตง 2560 Dowload แนวข้อสอบ สตง บัญชี ฟรี ได้แล้ว

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ค. งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดของหน่วยงานรัฐ
ง. งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ

ข้อที่ 2. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับข้อใด ?
ก. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ข. การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ค. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ง. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดเป็นกรรมการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนโดยตําแหน่ง ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 5. กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ อย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยปีละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยปีละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 6. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ จัดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธีตามข้อใด ?
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข. วิธีคัดเลือกประกาศเชิญ
ค. วิธีคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ง. วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 7. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ ?
ก. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
ข. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับหลายๆ ยี่ห้อ
ค. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับผู้ขายหลายๆ เจ้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. ต้องมีความเป็นธรรม และมีหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ข. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ค. มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ง. มีครอบครัวเป็นหุ้นส่วนในกิจการของบริษัทที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ?
ก. เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อบริษัทผู้รับสัมปทาน
ข. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ค. กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ง. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 10. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีตามข้อใดให้ใช้วิธีคัดเลือก ?
ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ข. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
ง. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบ สตง 2560 ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ สตง 2560 ฟรี พร้อมเฉลย

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบ สตง 2560 ฟรี พร้อมเฉลย จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,