LOAD ไฟล์!! แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2559 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน รวมข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบปี 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-06 at 4.43.07 PMLOAD ไฟล์!! แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2559 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน รวมข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบปี 59
รวมแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 สำหรับวันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบของกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และ ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในปี 2559 คะ…

แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “งานสารบรรณ” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสาร
ข. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน
ค. งานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. การสั่งการตามระเบียบนี้สามารถกระทำได้กี่วิธี ?
ก. วิธีเดียวคือการสั่งการด้วยหนังสือ
ข. สองวิธีคือการสั่งการด้วยหนังสือ และ การสั่งการด้วยวาจา
ค. สามวิธีคือการสั่งการด้วยหนังสือ การสั่งการด้วยวาจา และ การสั่งการด้วยเครื่องมือสื่อสาร
ง. สี่วิธีคือการสั่งการด้วยหนังสือ การสั่งการด้วยวาจา การสั่งการด้วยเครื่องมือสื่อสาร และ การสั่งการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 3. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีบันทึกไปถึงผู้บังคับบัญชา ให้เขียนคำขึ้นต้นในบันทึกข้อความนั้นว่าอย่างไร ?
ก. ถึง……….
ข. เรียน……….
ค. กราบเรียน……….
ง. ระบุชื่อผู้บังคับบัญชา ชั้นยศ

ข้อที่ 4. ข้อเท็จจริง ในหนังสือที่เสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ ?
ก. การสรุปที่มาของเรื่อง
ข. ความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ
ค. การชี้ให้เห็นความเป็นมาหรือข้อสังเกตุ
ง. การสรุปงานให้ผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 5. การรับรองสำเนาหนังสือทุกชนิดต้องให้บุคคลตามข้อใดลงชื่อรับรอง ?
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข. ข้าราชการตำรวจ ยศพลตำรวจตรี ขึ้นไป
ค. ข้าราชการตำรวจ ยศพันตำรวจตรี ขึ้นไป
ง. ข้าราชการตำรวจ ยศร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นการเสนอหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีพิเศษ ?
ก. นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ข. ฝากให้ฝ่ายสารบรรณนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ค. ส่งผ่าธุรการนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ง. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดเจ้าหน้าที่นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ข้อที่ 7. หนังสือราชการที่ทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงชื่อ ต้องถูกลงชื่อตรวจโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป
ข. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป
ค. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งร้อยตำรวจเอก
ง. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งร้อยตำรวจตรี

ข้อที่ 8. รหัสตัวพยัญชนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบนี้คือ ?
ก. ส.ต.ช.
ข. ส.ต.
ค. ต.ช.
ง. ต.ม.

ข้อที่ 9. ข้อใดคือหมายเลขส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ?
ก. ตช. ๐๐๐๑
ข. ตช. ๐๐๐๒
ค. ตช. ๐๐๐๓
ง. ตช. ๐๐๐๔

ข้อที่ 10. หน่วยงานใดจัดเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
ก. ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข. ศูนย์ติดตามเฝ้าระวังการนำเสนอการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
ค. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ง. โรงพิมพ์ตำรวจ

ข้อที่ 11. ตำแหน่งที่ใช้ชื่อย่อว่า รอง ศ.(สบ..) ตามระเบียบนี้ ?
ก. ตำแหน่งรองผู้กำกับการ
ข. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สบ..)
ค. ตำแหน่งรองนักวิทยาศาสตร์ (สบ..)
ง. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ..)

แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. จากข้อที่ 3 ของระเบียบนี้ได้สั่งให้ยกเลิกความในข้อใดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ?
ก. ความในข้อที่ 4
ข. ความในข้อที่ 5
ค. ความในข้อที่ 6
ง. ความในข้อที่ 7

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ?
ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ค. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ง. หนังสือพิมพ์

ข้อที่ 3. การติดต่อราชการสามารถดําเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ข. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 7
ค. ไม่ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8
ง. ได้ ตามกำหนดข้อที่ 8

ข้อที่ 4. “หนังสือรับ” ตามระเบียบนี้คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน
ข. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก
ค. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากองค์กร
ง. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากเอกชน

ข้อที่ 5. “หนังสือส่ง” ตามระเบียบนี้คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก
ข. หนังสือที่ส่งเข้ามาข้างใน
ค. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก
ง. หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายใน

ข้อที่ 6. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี ?
ก. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ค. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 8 ปี
ง. เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้อที่ 7. ทุกปีปฏิทิินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้กับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กรมศิลปากร
ข. สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ข้อที่ 8. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเองต้องมีต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับเพื่อให้ส่วนราชการผู้มอบและสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละกี่ฉบับ ?
ก. ฝ่ายละ 1ฉบับ
ข. ฝ่ายละ 2ฉบับ
ค. ฝ่ายละ 3ฉบับ
ง. ฝ่ายละ 4ฉบับ

อ่านแนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,