ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562

โดยวันนี้ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มีมากมายหลายตำแหน่งเลยหละคะ โดยเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ฮอตมาก มาเลยคะ แจกฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 เพราะหลายๆ คอมเมนต์ ถามถึงเข้ามาเยอะมาก เราเลยจัดมาให้ตามคำขอ

ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562

แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่แหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน ?
ก. กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ข. เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ
ค. การสะสมของไฟฟ้าสถิต
ง. ไฟจากเทียนไข

ข้อที่ 2. ในกรณีที่สถานประกอบการมีถังก๊าซและเก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทำด้วยวัสดุติดไฟและไม่มีการระบาย
ข. ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อนมิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
ค. ต้องเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย
ง. ต้องไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น

ข้อที่ 3. วัสดุตามข้อใดที่นายจ้างต้องแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บไว้ในห้องทนไฟ ?
ก. เหล็ก
ข. อลูมิเนียม
ค. กระดาษ ขนสัตว์
ง. ชาม ช้อน

ข้อที่ 4. นายจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีการสะสม หรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยวันละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยวันละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยวันละสี่ครั้ง

ข้อที่ 5. หมวดที่ 7 ตามกฎกระทรวงนี้กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากอะไร ?
ก. การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ข. การป้องกันอันตรายจากไฟไหม้
ค. การป้องกันอันตรายจากอุทกภัย
ง. การป้องกันอันตรายจากวาตภัย

ข้อที่ 6. ตามกฎนี้นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อใด ?
ก. อาคารที่ไม่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ข. สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความสูง ประเภท บ้านชั้นเดียว
ค. ถังเก็บน้ำหรือสารเคมีหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูง
ง. ร้านค้าชั้นเดียว

ข้อที่ 7. ในสถานประกอบกิจการต้องให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. ปีละหนึ่งครั้ง
ข. ปีละสองครั้ง
ค. ปีละสามครั้ง
ง. ปีละสี่ครั้ง

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของ “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” ได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างทำงานอยู่
ข. สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อย
ค. สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณมาก
ง. สถานที่ที่มีไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อที่ 9. “เพลิงประเภท เอ” ตามกฎกระทรวงนี้คือเพลิงที่เกิดจากวัสดุตามข้อใด ?
ก. เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ข. เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ และ น้ำมันประเภทต่าง ๆ
ค. เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
ง. พลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ ที่ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อที่ 10. วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็วคือวัตถุในข้อใด ?
ก. วัตถุระเบิด
ข. วัตถุไวไฟ
ค. วัตถุสังเคราะห์
ง. วัตถุทั่วไป

ข้อที่ 11. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป ต้องทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน ?
ก. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
ข. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ค. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป
ง. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป

ข้อที่ 12. นายจ้างต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละกี่เส้นทาง ?
ก. อย่างน้อยชั้นละสองหนึ่งทาง
ข. อย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง
ค. อย่างน้อยชั้นละสามเส้นทาง
ง. อย่างน้อยชั้นละสี่เส้นทาง

ข้อที่ 13. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไป ต้องมีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น ?
ก. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป
ข. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ห้าชั้นขึ้นไป
ค. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สิบชั้นขึ้นไป
ง. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ยี่สิบชั้นขึ้นไป

ข้อที่ 14. ตามกฎกระทรวงนี้นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะตามข้อใด ?
ก. ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
ข. ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
ค. ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 15. ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้จะถูกใช้ในสถานที่ซึ่งมีสภาพความเสี่ยงตามข้อใด ?
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 16. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามข้อใด ที่นายจ้างต้องจัดลูกจ้างเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน ?
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562

 

* ***แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , ,