[PDF File] แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ 2559 Shared! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2558-2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-09-25 at 5.10.40 PM[PDF File] แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ 2559 Shared! แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2558-2559
เปิดสอบกว่า 985 อัตรา โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 705 อัตรา กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวน 180 อัตรา และ กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ) จำนวน 100 อัตรา วันนี้ทางทีมงานได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำ และสำหรับกลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ) ที่เปิดสอบในปี 2558-2559 มีเนื้อหาที่สอบเหมือนกับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน) และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ทางทีมงานคาดว่าผู้ที่กำลังเตรียมสอบในสายวิทยาการ สามารถอ่านตัวอย่างแนวข้อสอบร่วมกันได้คะ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่เท่าไร
ก. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ค. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ปัจจัยในข้อใด อยู่ในการประเมินที่ทำให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
ก. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ข. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ และผลการปฏิบัติหน้าที่
ค. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ
ง. การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติหน้าที่

3. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
ข. ปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ
ค. ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ง. ถูกทุกข้อ

4. อัตราเงินเดือนในประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ ตำแหน่งใดที่ได้รับ ๕,๖๐๐ บาท
ก. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ต. ข. รองศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท
ค. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.อ ง. ศาสตราจารย์ชั้น ยศ พ.ต.ท

5. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ใด ที่นำมาใช้บังคับกับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. พ.ศ. ๒๕๓๖ ข. พ.ศ. ๒๕๓๗
ค. พ.ศ. ๒๕๓๘ ง. พ.ศ. ๒๕๓๙

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “การสืบสวนข้อเท็จจริง” ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแสวงหาข้อเท็จจริงของข้าราชการตํารวจ
ข. การแสวงหาพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ค. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจ
ง. การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของข้าราชการตํารวจว่าได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 2. จากหมวดที่ 2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน ผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนต้องไม่เป็นบุคคลตามข้อใด ?
ก. รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน
ข. ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่สืบสวน
ค. ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน
ง. ไม่เป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือเป็นคู่สมรสบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้ร้องเรียนกล่าวหา

ข้อที่ 3. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ต่อประธานกรรมการสืบสวนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่ง ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง

ข้อที่ 4. ในกรณีที่การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินชี้ขาดด้วยวิธีใด ?
ก. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่ ผบ.ตร. เพื่อให้ทำการชี้ขาด
ข. ให้นำเสนอเรื่องที่ประชุมแก่รัฐมนตรีเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ค. ให้บันทึกการประชุดเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไปเพื่อให้ทำการชี้ขาด
ง. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการประชุม

ข้อที่ 5. ในการนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกอย่างไร ?
ก. ไม่ต้องบันทึก
ข. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร
ค. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร และจากผู้ใด
ง. ให้บันทึกไว้ด้วย ว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด

ข้อที่ 6. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาผู้กระทำผิด คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหา มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. แจ้งให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา
ค. ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ง. สั่งขังผู้ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 7. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับสารภาพ และต้องการยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ผู้ถูกกล่าวต้องยื่นหนังสือชี้แจงภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ข. ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ค. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา

ข้อที่ 8. ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนสามารถขู่เข็ญให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคําได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ข. ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อที่ 22

ข้อที่ 9. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องบันทึกถ้อยคําตามแบบใด ?
ก. แบบ สส.3 ที่ ก.ตร. กําหนด
ข. แบบ สส.4 ที่ ก.ตร. กําหนด
ค. แบบ สส.5 ที่ ก.ตร. กําหนด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. หากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าไม่จำเป็นต้องสืบสวนพยานนั้น คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 25 (3)
ค. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 16 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 42
ง. ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ 14 (3) และรายงานการสืบสวน ตามข้อ 32

ข้อที่ 11. ในกรณีที่สืบสวนแล้วพบว่าพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนต้องทำตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องทำอะไร
ข. ให้รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
ค. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๓ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน
ง. ให้เขียนบันทึกเป็นรายงานไว้ตามแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กําหนด แนบไปกับบันทึกการสืบสวน

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,