[TOP5] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 2016 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ รวมแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-29 at 5.25.53 PM[TOP5] แนวข้อสอบกรมป่าไม้ 2016 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ รวมแนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย 2016
เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เตรียมสอบในปี 2016 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ รวมความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางป่าไม้ ของไทย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมป่าไม้ วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ผู้บริหารกรมป่าไม้ อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ประวัติกรมป่าไม้โดยสังเขป และนอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2484
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2485
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2484
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2485

ข้อที่ 2. ที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินคือ ?
ก. ที่อนุรักษ์
ข. ที่ดินหลวง
ค. สถานที่ราชการ
ง. ป่า

ข้อที่ 3. ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. สองประเภท คือ ประเภท ก. และ ประเภท ข.
ข. สามประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. และ ประเภท ค.
ค. สี่ประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. และ ประเภท ง.
ง. ห้าประเภท คือ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. และ ประเภท ฉ.

ข้อที่ 4. รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าภาคหลวงตามข้อใด ?
ก. สำหรับไม้หวงห้ามประเภท ก. เฉพาะไม้สัก หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ให้กำหนดตามชนิด ขนาด และปริมาตรของไม้ ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละสองร้อยบาท
ข. สำหรับไม้หวงห้ามอื่น ให้กำหนดตามชนิดและปริมาตรของไม้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละแปดสิบบาท
ค. สำหรับไม้หวงห้ามที่ทำเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน ให้กำหนดได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละห้าบาท
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. หากผู้ใดต้องการทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ กับไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้
ข. นายอำเภอท้องที่
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 6. ผู้รับอนุญาตทำไม้สามารถทำไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้ได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามมาตรา 11
ข. ไม่ได้ ตามมาตรา 12
ค. ได้ ตามมาตรา 11 เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต
ง. ได้ ตามมาตรา 12 เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาต

ข้อที่ 7. ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้า ต้นหรือท่อนละกี่บาท ?
ก. ต้นหรือท่อนละสองบาท
ข. ต้นหรือท่อนละยี่สิบบาท
ค. ต้นหรือท่อนละสองร้อยบาท
ง. ต้นหรือท่อนละสองพันบาท

ข้อที่ 8. การชำระค่าภาคหลวงสำหรับไม้หวงห้ามที่ผู้รับอนุญาตขอชำระในกรณีไม้นั้นได้แปรรูปแล้วต้องเป็นไปตามข้อใด ?
ก. สามารถชำระได้ตามปกติ
ข. ชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสองเท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ
ค. ชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสามเท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ
ง. ชำระตามปริมาตรของไม้แปรรูป ในอัตราสี่เท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้น ๆ

ข้อที่ 9. หมวดที่สอง ส่วนที่สี่ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึงอะไร ?
ก. ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
ข. ของป่าหวงห้าม
ค. การยกเว้นค่าภาคหลวง
ง. การทำไม้หวงห้าม

ข้อที่ 10. ผู้ใดต้องการเก็บหาของป่าหวงห้าม ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. ต้องเสียค่าภาคหลวง
ค. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ตามมาตราที่ 31 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. ไม้สักเป็นของป่าหวงห้าม
ข. รังนกเป็นของป่าหวงห้าม
ค. งูเห่าเป็นของป่าหวงห้าม
ง. รวงผึ้งเป็นของป่าหวงห้าม

ข้อที่ 12. หมวดที่ 3 ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่ ส่วนที่ 2 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. การควบคุมไม้ในลำน้ำ
ข. การนำเคลื่อนที่
ค. การควบคุมการแปรรูปไม้
ง. การแผ้วถางป่า

ข้อที่ 13. ผู้รับอนุญาตตามาตราที่ 51 จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ไม้ที่ไม่ได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า
ข. ไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
ค. ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
ง. ไม้ที่ไม่ได้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้

ข้อที่ 14. ภายในเขตควบคุมตามาตราที่ 53 ห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ห้ามไม่ให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
ข. ห้ามนำเข้าและตัดต้นไม้ในเขตควบคุม
ค. ห้ามกระทำการใดๆในเขตควบคุม
ง. ผิดทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,